فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف E)

ردیف ۲۱ تا ۳۰ از ۳۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Environmental Friendly Materials 2538-3620 winter-spring 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
Journal of Environmental Health and Sustainable Development 2476-6267 Mar 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Environmental Health Engineering and Management Journal 2423-3765 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Iranian Journal of Environmental Health Science and Engineering 2052-336X Autumn 2011 دانشگاه علوم پزشکی تهران
International Journal Of Environmental Research 1735-6865 Autumn 2016 دانشگاه تهران
Journal of Environmental Resources Research 2345-430X Summer-Autumn 2019 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
International Journal of Epidemiologic Research 2383-4366 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
Evidence Based Care 2008-2487 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Journal of Evidence Based Health Policy, Management and Economics 2538-5070 Jun 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Iranian Evolutionary and Educational Psychology Journal 2588-4395 Jun 2020 دانشگاه هرمزگان
|
 • pISSN: 2345-430X eISSN: 2345-4318
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  مدیر مسئول: دکتر علی نجفی نژاد
  سردبیر: دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 2 (Summer-Autumn 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال