فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف M)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۵۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Medical Hypotheses and Ideas 2251-7294 2015 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Medical Hypothesis, Discovery & Innovation Ophthalmology Journal 2322-3219 Spiring 2020 انستیتو سرطان خاورمیانه دپارتمان چشم پزشکی
Medical Journal Of the Islamic Republic of Iran 1016-1430 2019 دانشگاه علوم پزشکی ایران
Medical Laboratory 2423-3706 Feb 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Medical Laboratory Journal 2538-4449 Mar-Apr 2020 دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Medical Microbiology and Infectious Diseases 2345-5349 2019 انستیتو پاستور ایران
Medical Physics 2252-0309 Feb 2020 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Medical Physiology 2538-2322 Spring 2019 دانشگاه علوم پزشکی ایران
Medical Reviews 2345-525X Autumn 2019 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله «عج»
Medical Sciences 0253-0716 Mar 2020 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Medical Signals and Sensors 2228-7477 2020 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Medical Toxicology and Forensic Medicine 2251-8762 Autumn 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Medicinal Plants and By-products 2322-1399 Summer and Autumn 2019 انجمن گیاهان دارویی ایران
Men's Health Journal 2645-3614 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Message of Thaqalayn 2045-1040 Summer 2017
Microbiology 2008-3289 Feb 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Middle East Journal of Cancer 2008-6709 Jan 2020 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Middle East Journal of Digestive Diseases 2008-5249 Jan 2020 انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران
Midwifery & Reproductive health 2345-4792 Jan 2020 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Minimally Invasive Surgical Sciences 2251-7022 Spring 2018 دانشگاه علوم پزشکی ایران
|
 • pISSN: 2251-7294
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمدباقر لاریجانی
  سردبیر: دکتر محمدحسین عبداللهی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (2015)
 • pISSN: 1016-1430 eISSN: 2251-6840
  سالنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمد فرهادی
  سردبیر: دکتر مازیار مرادی لاکه، دکتر حمید برادران
  آخرین شماره ثبت شده: سال سی و سوم شماره 1 (2019)
 • pISSN: 2423-3706
  فصلنامه پزشکی و پیراپزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر حسین هادی ندوشن
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (Feb 2020)
 • eISSN: 2538-4449
  دوماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی گلستان
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا احمدی
  سردبیر: دکتر حمیدرضا جوشقانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهاردهم شماره 2 (Mar-Apr 2020)
 • pISSN: 2252-0309 eISSN: 2345-3672
  دوماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی عقابیان
  سردبیر: دکتر محمدتقی بحرینی طوسی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفدهم شماره 1 (پیاپی 65، Feb 2020)
 • pISSN: 2538-2322
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی ایران
  مدیر مسئول: دکتر فریناز نصیری نژاد
  سردبیر: دکتر محمود یوسفی فرد
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 1 (Spring 2019)
 • pISSN: 0253-0716 eISSN: 1735-3688
  دوماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا پنجه شاهین
  سردبیر: دکتر یونس قاسمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهل و پنجم شماره 2 (Mar 2020)
 • pISSN: 2228-7477
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا مهری دهنوی
  سردبیر: دکتر حسین ربانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (2020)
 • eISSN: 2645-3614
  سالنامه پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر سیدجلیل حسینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (2019)
 • pISSN: 2008-3289 eISSN: 2008-4447
  دوماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمدمهدی فیض آباد
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 1 (پیاپی 57، Feb 2020)
 • pISSN: 2345-4792
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر طلعت خدیوزاده
  سردبیر: دکتر رباب لطیف نژاد رودسری
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (Jan 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال