فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف N)

ردیف ۲۱ تا ۳۲ از ۳۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization 2423 -6977 2020 دانشگاه فردوسی مشهد
Journal of Numerical Simulation in Engineering 1735-0751 Spring 2010 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
Iranian Journal Of Nursing and Midwifery Research 1735-9066 Mar-Apr 2021 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Journal of Nursing and Midwifery Sciences 2345-5756 Apr-Jun 2020 دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Nursing and Midwifery Studies 2322-1488 Apr-Jun 2020 دانشگاه علوم پزشکی کاشان
Nursing Practice Today 2383-1154 Summer 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Nutrition & Food Technology Research 2383-0441 Jan-Mar 2020 انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
Journal of Nutrition and Food Security 2476-7417 Feb 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
International Journal of Nutrition Sciences 2538-1873 Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Journal of Nutrition, Fasting and Health 2345-2587 Spring 2020 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Journal of Nutritional Sciences and Dietetics 2383-4218 Summer 2018 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Nuts 2383-319X 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
|
 • pISSN: 2322-1488
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کاشان
  مدیر مسئول: دکتر محسن ادیب حاج باقری
  سردبیر: دکتر نگین مسعودی علوی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (Apr-Jun 2020)
 • pISSN: 2383-319X eISSN: 2383-3416
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
  مدیر مسئول: دکتر حسین عباسپور
  سردبیر: دکتر داراب حسنی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال