فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف P)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۵۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iranian Journal of Pharmaceutical Research 1735-0328 Summer 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Pharmaceutical Sciences 1735-403x Sep 2021 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Journal of Pharmacoeconomics and Pharmaceutical Management 2383-4498 Spring 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Iranian Journal of Pharmacology and Therapeutics 1735-2657 2019 دانشگاه علوم پزشکی ایران
Journal of Phycological Research 2588-6991 Sep 2019 دانشگاه شهید بهشتی
Journal of Physical Chemistry & Electrochemistry 2008-9228 2017 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
Physical Chemistry Research 2383-093X Spring 2020 انجمن شیمی ایران
Physical Treatments Journal 2423-5830 Autumn 2019 دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
Physiology and Pharmacology 2476-5236 Jul 2021 انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
Pistachio and Health Journal 2588-5529 Spring 2021 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
Plant Biotechnology Persa 2676-7414 2021 دانشگاه علوم پزشکی ایلام
Journal of Plant Ecophysiology 2008-7861 2012 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
Journal of Plant Molecular Breeding 2322-3332 Winter and Spring 2019 پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان
Iranian Journal of Plant Physiology 2155-8221 Summer 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
Journal of Plant Physiology and Breeding 2008-5168 Summer-Autumn 2020 دانشگاه تبریز
International Journal of Plant Production 1735-6814 Jun 2021 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
World Journal of Plastic Surgery 2228-7914 May 2021 دکتر علی منافی
Podoces 1735-6725 2018
International Journal of Political Science 2228-6217 Spring 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
Journal of Iranian Political Studies 2676-5527 Summer 2018 دانشگاه فردوسی مشهد
|
 • pISSN: 2383-093X
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن شیمی ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسن به نژاد
  سردبیر: دکتر علی حیدرپاک یاری
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (Spring 2020)
 • pISSN: 2423-5830
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
  مدیر مسئول: دکتر افسون نودهی مقدم
  سردبیر: دکتر امیرمسعود عرب
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 4 (Autumn 2019)
 • pISSN: 2476-5236 eISSN: 2476-5244
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
  مدیر مسئول: دکتر فرشته معتمدی
  سردبیر: دکتر لیلا درگاهی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و پنجم شماره 2 (Jul 2021)
 • pISSN: 2008-7861
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
  مدیر مسئول: محمدحسن شیرزادی
  سردبیر: دکتر حسین حیدری شریف آباد
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 3 (2012)
 • pISSN: 2322-3332 eISSN: 2322-5092
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان
  مدیر مسئول: دکتر نادعلی باباییان جلودار
  سردبیر: دکتر قربانعلی نعمت زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (Winter and Spring 2019)
 • pISSN: 1735-6725
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  مدیر مسئول: دکتر ساسان فریدونی
  سردبیر: دکتر ابوالقاسم خالقی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 2 (2018)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال