فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف R)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۴۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Research & Health 2423-5717 Jan-Feb 2020 دانشگاه علوم پزشکی گناباد
Research and Development in Medical Education 2322-2719 2019 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Journal of Research and Rural Planning 2322-2514 Winter 2021 دانشگاه فردوسی مشهد
Journal of Research Development in Nursing and Midwifery 2588-3038 Spring-Summer 2021 دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان
Journal of Research en Langue Francaise 2676-6469 Winter Spring 2020 دانشگاه علامه طباطبایی
Journal of Research in Applied Linguistics 2345-3303 Winter-Spring 2020 دانشگاه شهید چمران اهواز
Research in Cardiovascular Medicine 2251-9572 Oct-Dec 2020 دانشگاه علوم پزشکی ایران
Journal of Research in Dental and Maxillofacial Sciences 2588-4166 Spring 2021 دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد علوم پزشکی
International Journal of Research in English Education 2538-4015 Dec 2020 دکتر عباس پورحسین گیلاکجانی
Research in English Language Pedagogy 2588-3259 Winter and Spring 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Journal of Research in Health Sciences 2228-7795 Winter 2021 دانشگاه علوم پزشکی همدان
International Journal of Research in Industrial Engineering 1925-7805 Summer 2019 موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
Journal of Research in Medical Sciences 1735-1995 Mar 2021 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Research in Molecular Medicine 2322-1348 Feb 2020 دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Research in Pharmaceutical Sciences 1735-9414 Apr 2021 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Research Journal of Pharmacognosy 2345-4458 Winter 2020 انجمن متخصصین فارماکوگنوزی ایران
Journal of Research on Crop Ecophysiology 2345- 4105 Spring 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) (دانشکده کشاورزی)
Journal of Research on History of Medicine 2251-886X Feb 2020 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Researcher Bulletin of Medical Sciences 1735-1022 Sep 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
The Iranian Review for Law of the Sea and Maritime Policy 2717-4255 Winter-Spring 2020 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
|
 • pISSN: 2423-5717
  دوماهنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی گناباد
  مدیر مسئول: دکتر جواد باذلی
  سردبیر: دکتر عبدالجواد خواجوی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (Jan-Feb 2020)
 • pISSN: 2251-9572
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی ایران
  مدیر مسئول: دکتر فریدون نوحی بزنجانی
  سردبیر: دکتر مجید حق جو
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 33 (Oct-Dec 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال