فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف R)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۵۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal of Reproductive BioMedicine 2476-4108 Sep 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Research and Development in Medical Education 2322-2719 2021 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Journal of Research and Health 2423-5717 Jul-Aug 2021 دانشگاه علوم پزشکی گناباد
Journal of Research and Rural Planning 2322-2514 Summer 2021 دانشگاه فردوسی مشهد
Journal of Research Development in Nursing and Midwifery 2588-3038 Spring-Summer 2021 دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان
Journal of Research en Langue Francaise 2676-6469 بهار و تابستان 1400 دانشگاه علامه طباطبایی
Journal of Research in Applied Linguistics 2345-3303 Summer-Autumn 2021 دانشگاه شهید چمران اهواز
Research in Cardiovascular Medicine 2251-9572 Apr-Jun- 2021 دانشگاه علوم پزشکی ایران
Journal of Research in Dental and Maxillofacial Sciences 2588-4166 Autumn 2021 دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد علوم پزشکی
International Journal of Research in English Education 2538-4015 Sep 2021 دکتر عباس پورحسین گیلاکجانی
Research in English Language Pedagogy 2588-3259 Summer-Autumn 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Journal of Research in Health Sciences 2228-7795 Fall 2021 دانشگاه علوم پزشکی همدان
International Journal of Research in Industrial Engineering 1925-7805 Spring 2021 موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
Journal of Research in Medical Sciences 1735-1995 Dec 2020 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Research in Molecular Medicine 2322-1348 Feb 2021 دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Research in Pharmaceutical Sciences 1735-9414 Oct 2021 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Journal of Research in Psychopathology 2783-221X Spring 2021 دانشگاه محقق اردبیلی
Research in Sport Management and Marketing Winter 2021 دانشگاه محقق اردبیلی
Research Journal of Pharmacognosy 2345-4458 Autumn 2021 انجمن متخصصین فارماکوگنوزی ایران
Journal of Research on Crop Ecophysiology 2345- 4105 Winter 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
|
 • pISSN: 2251-9572
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی ایران
  مدیر مسئول: دکتر فریدون نوحی بزنجانی
  سردبیر: دکتر مجید حق جو
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 35 (Apr-Jun- 2021)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال