فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف S)

ردیف ۲۱ تا ۳۱ از ۳۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Society and Culture in the Muslim World 2588-6738 Summer and Autumn 2019 دانشگاه علامه طباطبایی
Society of Iranian Archaeologists 2423-3412 Summer-Autumn2017 انجمن باستان شناسی ایران
Socio Spatial Studies 2645-419X Summer 2019 موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان
Solid Mechanics 2008-3505 Autumn 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
Sport Sciences for Health 2538-2233 Oct 2019
Sports Medicine 2008-000X Sep 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Stress Analysis 2588-2597 Spring-Summer 2019 دانشگاه بوعلی سینا
Structural Engineering and Geotechnics Winter 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
Supply and Operations Management 2383-1359 Spring 2019 دانشگاه خوارزمی
Surgery and Trauma 2345-4873 2019 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
System Management 2322-2301 Autumn 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
|
 • pISSN: 2423-3412
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن باستان شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر سیدمهدی موسوی
  سردبیر: دکتر کامیار عبدی، دکتر حامد وحدتی نسب
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 6 (Summer-Autumn2017)
 • pISSN: 2008-3505 eISSN: 2008-7683
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمدمهدی نجفی زاده
  سردبیر: دکتر محمد شرعیات
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 4 (Autumn 2019)
 • pISSN: 2588-2597 eISSN: 2588-3054
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه بوعلی سینا
  مدیر مسئول: دکتر غلامحسین مجذوبی
  سردبیر: دکتر امیرحسین محمودی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 1 (Spring-Summer 2019)
 • pISSN: 2383-1359 eISSN: 2383-2525
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه خوارزمی
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی سبحان اللهی
  سردبیر: دکتر ابوالفضل میرزازاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (Spring 2019)
 • pISSN: 2345-4873
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  مدیر مسئول: دکتر احمد آموزشی
  سردبیر: دکتر مهران هیرادفر
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 3 (2019)
 • pISSN: 2322-2301 eISSN: 2538-1571
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
  مدیر مسئول: دکتر سیدجواد ایرانبان
  سردبیر: دکتر سیدمحمد سیدحسینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 3 (پیاپی 503، Autumn 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال