فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف S)

ردیف ۲۱ تا ۳۸ از ۳۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Social Determinants of Health 2423-7337 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
International Journal of Society and Culture in the Muslim World 2588-6738 Summer and Autumn 2019 دانشگاه علامه طباطبایی
International Journal of the Society of Iranian Archaeologists 2423-3412 Summer-Autumn2017 انجمن باستان شناسی ایران
Journal of Socio Spatial Studies 2645-419X Summer 2019 موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان
Journal of Solar Energy Research 2588-3097 Winter 2020 شرکت فناوری های پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی
Journal of Solid Mechanics 2008-3505 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
Space Ontology International Journal 2345-6450 Autumn 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
International Journal of Sport Sciences for Health 2538-2233 Oct 2019 دکتر مرتضی طاهری
International Journal of Sport Studies for Health 2588-5782 Apr 2018 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
Asian Journal of Sports Medicine 2008-000X Mar 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Statistical Research of Iran 1735-1294 پاییز و زمستان 1397 پژوهشکده آمار
Journal of Stress Analysis 2588-2597 Spring-Summer 2019 دانشگاه بوعلی سینا
Journal of the Structural Engineering and Geotechnics 2476-5465 Summer 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
International Journal of Supply and Operations Management 2383-1359 Autumn 2019 دانشگاه خوارزمی
Journal of Surgery and Trauma 2345-4873 2019 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Sustainable Earth Review Autumn 2020 دانشگاه شهید بهشتی
Journal of Sustainable Rural Development 2538-3876 Autumn 2019 انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
Journal of System Management 2322-2301 Autumn 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
|
 • pISSN: 2423-7337
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر احمدرضا فرسار
  سردبیر: دکتر محمدرضا سهرابی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (2019)
 • pISSN: 2588-3097 eISSN: 2588-3100
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: شرکت فناوری های پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا نورپور
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2008-3505 eISSN: 2008-7683
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
  مدیر مسئول: دکتر سید محمدمهدی نجفی زاده
  سردبیر: دکتر محمد شرعیات
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2345-6450 eISSN: 2423-7299
  فصلنامه علمی مصوب هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
  مدیر مسئول: دکتر جمال الدین سهیلی
  سردبیر: دکتر منوچهر طبیبیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 4 (Autumn 2019)
 • pISSN: 2588-2597 eISSN: 2588-3054
  دوفصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه بوعلی سینا
  مدیر مسئول: دکتر غلامحسین مجذوبی
  سردبیر: دکتر امیرحسین محمودی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 1 (Spring-Summer 2019)
 • pISSN: 2345-4873
  دوفصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  مدیر مسئول: دکتر احمد آموزشی
  سردبیر: دکتر مهران هیرادفر
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 4 (2019)
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر جمیله توکلی نیا
  سردبیر: دکتر کاظم نصرتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 3 (Autumn 2020)
 • pISSN: 2538-3876 eISSN: 2538-3876
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا رضوانی
  سردبیر: دکتر مصطفی طالشی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (Autumn 2019)
 • pISSN: 2322-2301 eISSN: 2538-1571
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
  مدیر مسئول: دکتر سید جواد ایرانبان
  سردبیر: دکتر سید محمد سیدحسینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 4 (Autumn 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال