فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۲۰۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iranian Journal of Catalysis 2252-0236 Summer 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
Language and Translation 2008-8590 Summer 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
Majlesi Journal of Electrical Engineering 2345-377X Sep 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Majlesi Journal of Energy Management 2322-3073 Mar 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Majlesi Journal of Mechatronic Systems 2322-1089 Sep 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Majlesi Journal of Multimedia Processing 2251-6255 Jun 2016 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Majlesi Journal of Telecommunication Devices 2423-4117 Sep 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Medicinal Plants and By-products 2322-1399 Summer-Autumn 2019 انجمن گیاهان دارویی ایران
Modern Processes in Manufacturing and Production 2345-5993 Winter 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
Molecular and Clinical Microbiology 2008-9171 Summer-Autumn 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
Nano Dimension 2008-8868 Autumn 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
Nano Letters 2008-9295 Jun 2014 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
Nuts 2383-319X Winter-Spring2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
Optimization 2588-5723 Summer-Autumn 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
Optimization in Industrial Engineering 2251-9904 Summer-Autumn 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
Optoelectronical Nanostructures 2423-7361 Summer 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
Organic Chemistry Journal 2228-6055 2014 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
Ornamental Plants 2251-6433 Summer 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
Pharmaceutical & Health Sciences 2228-6780 Summer 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی
Physical Chemistry & Electrochemistry 2008-9228 2017 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
|
 • pISSN: 2252-0236 eISSN: 2345-4865
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
  مدیر مسئول: دکتر راضیه فضائلی
  سردبیر: دکتر احمدرضا مساح
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 2008-8590
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  مدیر مسئول: دکتر احمد محسنی
  سردبیر: دکتر حمید مرعشی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (Summer 2019)
 • pISSN: 2322-1399 eISSN: 2588-3739
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن گیاهان دارویی ایران
  مدیر مسئول: دکتر کامکار جایمند
  سردبیر: دکتر محمدباقر رضایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (Summer-Autumn 2019)
 • pISSN: 2008-9171 eISSN: 2476-7093
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
  مدیر مسئول: دکتر آیت الله نصرالهی عمران
  سردبیر: دکتر فرهاد مشایخی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (Summer-Autumn 2018)
 • pISSN: 2008-8868 eISSN: 2228-5059
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
  مدیر مسئول: پروفسور بابک صادقی
  سردبیر: دکتر خلیل پورشمسیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 4 (Autumn 2019)
 • pISSN: 2383-319X eISSN: 2383-3416
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
  مدیر مسئول: دکتر حسین عباسپور
  سردبیر: دکتر داراب حسنی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (Winter-Spring2019)
 • pISSN: 2588-5723 eISSN: 2008-5427
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا امیرتیموری
  سردبیر: دکتر جعفر بی آزار
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 2 (Summer-Autumn 2019)
 • pISSN: 2423-7361 eISSN: 2538-2489
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  مدیر مسئول: دکتر قهرمان سلوکی نژاد
  سردبیر: دکتر سیداحمد جنابعلی جهرمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 2228-6055
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
  مدیر مسئول: دکتر آرش جباری
  سردبیر: دکتر محمدمجید مجتهدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (2014)
 • pISSN: 2251-6433 eISSN: 2251-6441
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  مدیر مسئول: دکتر علی محمدی ترکاشوند
  سردبیر: دکتر روح انگیز نادری
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 2228-6780 eISSN: ?2232-4738
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی
  مدیر مسئول: دکتر سیدمهدی رضایت
  سردبیر: دکتر سپیده اربابی بیدگلی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (Summer 2018)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال