فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۲۳۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Geotechnical Geology 1735-8566 Winter and Spring 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
International Journal of Industrial Mathematics 2008-5621 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Journal of Industrial Strategic Management 2538-2756 Spring 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
International Journal of Applied Arts Studies 2588-4506 Feb-Mar 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
International Journal of Management and Business Research 2228-7019 2016 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Journal of Language and Translation 2008-8590 Winter 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
Journal of Linear and Topological Algebra 2252-0201 Summer 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
Majlesi Journal of Electrical Engineering 2345-377X Sep 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Majlesi Journal of Energy Management 2322-3073 Dec 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Majlesi Journal of Mechatronic Systems 2322-1089 Jun 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Majlesi Journal of Multimedia Processing 2251-6255 Mar 2017 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Majlesi Journal of Telecommunication Devices 2423-4117 Jun 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Journal of Mathematical Analysis and its Contemporary Applications Summer 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
Journal of Mathematical Extension 1735-8299 Spring 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فارس
Journal of Medicinal Herbs 2008-8884 Summer 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
Journal of Medicinal Plants and By-products 2322-1399 Winter-Spring 2021 انجمن گیاهان دارویی ایران
Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production 2345-5993 Spring 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
International Journal of Molecular and Clinical Microbiology 2008-9171 Winter and Spring 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
International Journal of Nano Dimension 2008-8868 Autumn 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
International Nano Letters 2008-9295 Jun 2014 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
|
 • pISSN: 2008-8590
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  مدیر مسئول: دکتر احمد محسنی
  سردبیر: دکتر حمید مرعشی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 4 (Winter 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال