فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۱۸۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Majlesi Journal of Energy Management 2322-3073 Sep 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Majlesi Journal of Mechatronic Systems 2322-1089 Dec 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Majlesi Journal of Multimedia Processing 2251-6255 Jun 2016 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Majlesi Journal of Telecommunication Devices 2423-4117 Mar 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Medicinal Plants and By-products 2322-1399 Summer and Autumn 2019 انجمن گیاهان دارویی ایران
Modern Processes in Manufacturing and Production 2345-5993 Summer 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
Molecular and Clinical Microbiology 2008-9171 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
Nano Dimension 2008-8868 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
Nano Letters 2008-9295 Jun 2014 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
Nuts 2383-319X 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
Optimization in Industrial Engineering 2251-9904 Summer-Autumn 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
Optoelectronical Nanostructures 2423-7361 Autumn 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
Organic Chemistry Journal 2228-6055 2014 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
Pharmaceutical & Health Sciences 2228-6780 Summer 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی
Physical Chemistry & Electrochemistry 2008-9228 2017 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
Plant Ecophysiology 2008-7861 2012 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
Plant Physiology 2155-8221 Autumn 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
Political Science 2228-6217 Winter 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
radar and optic remote sensing 2645-484X Summer 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
Rangeland Science 2008-9996 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
|
 • pISSN: 2008-9171 eISSN: 2476-7093
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
  مدیر مسئول: دکتر آیت الله نصرالهی عمران
  سردبیر: دکتر فرهاد مشایخی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (2019)
 • pISSN: 2008-8868 eISSN: 2228-5059
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
  مدیر مسئول: پروفسور بابک صادقی
  سردبیر: دکتر خلیل پورشمسیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2383-319X eISSN: 2383-3416
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
  مدیر مسئول: دکتر حسین عباسپور
  سردبیر: دکتر داراب حسنی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (2019)
 • pISSN: 2423-7361 eISSN: 2538-2489
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  مدیر مسئول: دکتر قهرمان سلوکی نژاد
  سردبیر: دکتر سیداحمد جنابعلی جهرمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 4 (Autumn 2019)
 • pISSN: 2228-6055
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
  مدیر مسئول: دکتر آرش جباری
  سردبیر: دکتر محمدمجید مجتهدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (2014)
 • pISSN: 2228-6780 eISSN: ?2232-4738
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی
  مدیر مسئول: دکتر سیدمهدی رضایت
  سردبیر: دکتر سپیده اربابی بیدگلی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (Summer 2018)
 • pISSN: 2008-7861
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
  مدیر مسئول: محمدحسن شیرزادی
  سردبیر: دکتر حسین حیدری شریف آباد
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 3 (2012)
 • pISSN: 2155-8221 eISSN: 2322-2808
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
  مدیر مسئول: دکتر مژگان فرزامی سپهر
  سردبیر: دکتر مه لقا قربانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (Autumn 2019)
 • pISSN: 2008-9996 eISSN: 2423-642X
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
  مدیر مسئول: دکتر علی آریاپور
  سردبیر: دکتر علی اشرف جعفری
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (Winter 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال