فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه تهران

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۱۲۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Veterinary Medicine 2251-8894 Spring 2019 دانشگاه تهران
World Sociopolitical Studies 2588-3119 Summer 2018 انجمن ایرانی مطالعات جهان
آمایش سرزمین 2008-7047 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه تهران
ادب عربی 2251-9238 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
ادب فارسی 2251-9262 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه تهران
ادیان و عرفان 2228-5563 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه تهران
اللغه العربیه و آدابها 1735-9767 تابستان 1398 دانشگاه تهران
اکو هیدرولوژی 2423-6098 پاییز 1398 دانشگاه تهران
بررسی مسائل اجتماعی ایران 2008-8973 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه تهران
بررسی های حسابداری و حسابرسی 2645-8020 تابستان 1398 دانشگاه تهران
به زراعی کشاورزی 2008-8337 تابستان 1398 دانشگاه تهران
به نژادی گیاهان زراعی و باغی 2383-3122 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
پژوهش ادبیات معاصر جهان 2588-4131 تابستان 1398 دانشگاه تهران
پژوهش های انسان شناسی ایران 2251-8193 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه تهران
پژوهش های جغرافیای طبیعی 2008-360x بهار 1398 دانشگاه تهران
پژوهش های جغرافیایی 1026-6836 تابستان 1387 دانشگاه تهران
پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری 2383-1456 بهار 1398 دانشگاه تهران
پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی 2588-4123 تابستان 1398 دانشگاه تهران
پژوهش های زبانی 1026-2288 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
پژوهش های علوم تاریخی 2251-9254 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 2251-8894
  فصلنامه علمی-پژوهشی دامپزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر مهدی وجگانی
  سردبیر: دکتر پرویز شایان
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 2 (Spring 2019)
 • pISSN: 2588-3119 eISSN: 2588-3127
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ایرانی مطالعات جهان
  مدیر مسئول: دکتر سیدسعیدرضا عاملی
  سردبیر: دکتر سیدمحمدعلی موسوی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوم شماره 3 (Summer 2018)
 • pISSN: 2423-6098
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: پروفسور سیدحمیدرضا صادقی
  سردبیر: دکتر سیدجواد ساداتی نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال