فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه تهران

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۱۳۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Natural Environment Change 2476-4159 Winter - Spring 2017 دانشگاه تهران
Persian Journal of Acarology 2251-8169 2021 انجمن کنه شناسی ایران
Pollution 2383-451X Summer 2021 دانشگاه تهران
Progress in Biological Sciences 1016-1058 Summer-Autumn 2017 دانشگاه تهران
International Journal of Science 1016-1058 2000 دانشگاه تهران
Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran 1016-1104 Summer 2021 دانشگاه تهران
Journal of Solar Energy Research 2588-3097 Summer 2021 شرکت فناوری های پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی
Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials 2423-6845 Jun 2021 دانشگاه تهران
Iranian Journal of Veterinary Medicine 2251-8894 Summer 2021 دانشگاه تهران
World Sociopolitical Studies 2588-3119 Spring 2020 انجمن ایرانی مطالعات جهان
دو فصلنامه آمایش سرزمین 2008-7047 بهار و تابستان 1400 دانشگاه تهران
نشریه ادب عربی 2251-9238 تابستان 1400 دانشگاه تهران
نشریه ادب فارسی 2251-9262 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه تهران
نشریه ادیان و عرفان 2228-5563 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه تهران
مجله اللغه العربیه و آدابها 1735-9767 پاییز 1400 دانشگاه تهران
مجله اکو هیدرولوژی 2423-6098 پاییز 1400 دانشگاه تهران
نشریه بررسی مسائل اجتماعی ایران 2008-8973 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه تهران
فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی 2645-8020 تابستان 1400 دانشگاه تهران
مجله به زراعی کشاورزی 8337-2008 پاییز 1400 دانشگاه تهران
مجله به نژادی گیاهان زراعی و باغی 2383-3122 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 2251-8169
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن کنه شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمد خانجانی
  سردبیر: دکتر علیرضا صبوری
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 3 (2021)
 • pISSN: 2383-451X eISSN: 2383-4501
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر مجتبی اردستانی
  سردبیر: دکتر عبدالرضا کرباسی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 3 (Summer 2021)
 • pISSN: 1016-1058
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا نوری دلویی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (2000)
 • pISSN: 2588-3097 eISSN: 2588-3100
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: شرکت فناوری های پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا نورپور
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (Summer 2021)
 • pISSN: 2588-3119 eISSN: 2588-3127
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ایرانی مطالعات جهان
  مدیر مسئول: دکتر سید سعیدرضا عاملی
  سردبیر: محمد سمیعی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 2 (Spring 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال