فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۵۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Frontiers in Emergency Medicine 2717-3593 Autumn 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Health Technology Assessment in Action 2645-3835 Aug 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research 2008-2207 Jul 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Iranian Journal of Radiology 1735-1065 Jul 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Medical Bacteriology 2251-8649 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Medical Ethics and History of Medicine 2008-0387 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Medical Hypotheses and Ideas 2251-7294 2015 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Iranian Journal of Microbiology 2008-3289 Oct 2021 انجمن میکروب شناسی ایران
Journal of Modern Rehabilitation 2008-2576 Autumn 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Iranian Journal of Nuclear Medicine 1681-2824 Summer-Autumn 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Nursing Practice Today 2383-1154 Winter 2022 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Nutritional Sciences and Dietetics 2383-4218 Summer 2018 دانشگاه علوم پزشکی تهران
International Journal of Occupational Hygiene 2008-5109 Jul 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Orthopedic and Spine Trauma 2538-2330 Jun 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Iranian Journal of Parasitology 1735-7020 Jul-Sep 2021 انجمن انگل شناسی ایران
Iranian Journal of Pediatrics 2008-2142 Aug 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Pharmaceutical Care 2322-4630 Mar 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Pharmacoeconomics and Pharmaceutical Management 2383-4498 Spring 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Iranian Journal of Psychiatry 1735-4587 Autumn 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Iranian Journal of Public Health 2251-6085 Sep 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
|
 • pISSN: 2251-8649 eISSN: 2322-2581
  دوفصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر عبدالعزیز رستگارلاری
  سردبیر: دکتر محمدرضا پورشفیعی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (2021)
 • pISSN: 2251-7294
  دوفصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمدباقر لاریجانی
  سردبیر: دکتر محمدحسین عبداللهی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (2015)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال