فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۵۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Frontiers in Biomedical Technologies 2345-5837 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Hematology-Oncology and Stem Cell Research 2008-2207 Jul 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Iranian Journal of Radiology 1735-1065 Jul 2019 انجمن رادیولوژی
Medical Bacteriology 2251-8649 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Medical Ethics and History of Medicine 2008-0387 2018 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Medical Hypotheses and Ideas 2251-7294 2015 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Microbiology 2008-3289 Apr 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Modern Rehabilitation 2008-2576 Summer 2018 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Neurology 2008-384X 2019 انجمن متخصصین مغز و اعصاب ایران
Nuclear Medicine 1681-2824 Summer-Autumn 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Nursing Practice Today 2383-1154 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Nutritional Sciences and Dietetics 2383-4218 Spring 2018 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Occupational Hygiene 2008-5435 2017 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Orthopedic and Spine Trauma 2538-2330 Mar 2018 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Parasitology 1735-7020 Apr-Jun 2019 انجمن انگل شناسی ایران
Pediatrics 2008-2142 Aug 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Pharmaceutical Care 2322-4630 Winter 2018 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Pharmacoeconomics and Pharmaceutical Management 2383-4498 Summer-Autumn 2017 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Psychiatry 1735-4587 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Public Health 2251-6085 Aug 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
|
 • eISSN: 2345-5837
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر سعید سرکار
  سردبیر: دکتر محمدرضا آی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (2019)
 • pISSN: 2251-8649 eISSN: 2322-2581
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر عبدالعزیز رستگارلاری
  سردبیر: دکتر محمدرضا پورشفیعی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 3 (2019)
 • pISSN: 2251-7294
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمدباقر لاریجانی
  سردبیر: دکتر محمدحسین عبداللهی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (2015)
 • pISSN: 2008-3289 eISSN: 2008-4447
  دوماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمدمهدی فیض آباد
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 52، Apr 2019)
 • eISSN: 2008-384X
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن متخصصین مغز و اعصاب ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسین پاکدامن
  سردبیر: دکتر شهریار نفیسی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هجدهم شماره 2 (2019)
 • pISSN: 2383-1154
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر رضا نگارنده
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 23 (Summer 2019)
 • pISSN: 2008-5435
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر فریده گل بابایی
  سردبیر: دکتر عادل مظلومی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 4 (پیاپی 27، 2017)
 • pISSN: 2538-2330
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر سیدمحمدجواد مرتضوی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 1 (Mar 2018)
 • pISSN: 1735-7020 eISSN: 2008-238x
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن انگل شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسین کشاورز
  سردبیر: دکتر غلامحسین ادریسیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهاردهم شماره 2 (پیاپی 51، Apr-Jun 2019)
 • pISSN: 2008-2142 eISSN: 2008-2150
  دوماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر علی ربانی
  سردبیر: دکتر غلامرضا ولی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و نهم شماره 4 (Aug 2019)
 • pISSN: 2322-4630
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  سردبیر: دکتر خیرالله غلامی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (Winter 2018)
 • pISSN: 1735-4587 eISSN: 2008-2215
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر شاهین آخوندزاده
  سردبیر: دکتر محمدرضا محمدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهاردهم شماره 3 (پیاپی 55، 2019)
 • pISSN: 2251-6085 eISSN: 2251-6093
  ماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر داریوش دانشورفرهود
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهل و هشتم شماره 8 (Aug 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال