فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۴۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Novelty in Biomedicine 2345-3346 Autumn 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Nutrition and Food Sciences Research 2383-0441 Oct-Dec 2019 انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
Ophthalmic & Vision Research 2008-322X Apr-Jun 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Otorhinolaryngology and Facial Plastic Surgery 2423-6810 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Pediatric Nephrology 2345-3176 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Pediatric Surgery 2019 انجمن جراحان کودکان ایران
Pharmaceutical Research 1735-0328 Summer 2019 دانشگاه شهید بهشتی
Reports of Radiotherapy and Oncology 2345-3192 Dec 2019 انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران
Social Determinants of Health 2423-7337 2018 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Trends in Peptide and Protein Sciences 2538-2535 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Urology Journal 1735-546X Sep-Oct 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
اخلاق پزشکی 2008-4374 تابستان 1397 مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 2383-1901 بهار 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بهداشت در عرصه 2322-5130 بهار 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
پژوهش در پزشکی 5311-1735 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
پژوهش در دین و سلامت 2383-4323 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
پژوهنده 1735-1022 بهمن و اسفند 1395 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تاریخ پزشکی 8320-2251 بهار 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رابط سلامت 2008-9155 تابستان و پاییز 1397 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سلامت اجتماعی 2383-3033 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
|
 • pISSN: 2345-3346 eISSN: 2345-3907
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا رمضانی
  سردبیر: دکتر حسین گودرزی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 4 (Autumn 2019)
 • pISSN: 2383-0441 eISSN: 2383-3009
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر مجید حاجی فرجی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 4 (Oct-Dec 2019)
 • pISSN: 2345-3176
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر عباس مدنی
  سردبیر: دکتر معصومه محکم
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 3 (Summer 2019)
 • دوفصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن جراحان کودکان ایران
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر احمد خالق نژادطبری
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (2019)
 • pISSN: 2345-3192 eISSN: 2345-3184
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا قوام نصیری
  سردبیر: دکتر کاظم انوری
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 1 (Dec 2019)
 • pISSN: 2423-7337
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر احمدرضا فرسار
  سردبیر: دکتر محمدرضا سهرابی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 4 (2018)
 • pISSN: 2538-2535 eISSN: 2538-2446
  سالنامه پزشکی و پیراپزشکی - داروسازی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر رضا ابوفاضلی
  سردبیر: دکتر بهرام کاظمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 1 (2019)
 • pISSN: 2008-4374
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا زالی
  سردبیر: دکتر محمود عباسی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 44 (تابستان 1397)
 • pISSN: 2383-4323
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام مرتضی عبدالجباری
  سردبیر: دکتر مصطفی رضایی طاویرانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 4 (زمستان 1398)
 • pISSN: 8320-2251
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر ولایتی
  سردبیر: دکتر محمود عباسی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 38 (بهار 1398)
 • pISSN: 2383-3033 eISSN: 2423-4702
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر احمدرضا فرسار
  سردبیر: دکتر علی اصغر کلاهی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال