فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۴۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی 2251-9017 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست 2345-6140 بهار 1400 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی 2476-5872 بهار 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
نشریه پژوهش های کیفی در برنامه درسی 2476-5783 زمستان 1396 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران 2423-5954 پاییز 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهشنامه اقتصادی 1735-210X پاییز 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهشنامه مددکاری اجتماعی 2476-6399 تابستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهشنامه معارف قرآنی 2008-9252 تابستان 1400 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهشنامه کلام تطبیقی شیعه 2717-1108 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه حکمت و فلسفه 1735-3238 زمستان 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
نشریه دانش های بومی ایران 2345-6019 بهار و تابستان 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه دولت پژوهی 2476-2806 بهار 1400 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه روان شناسی افراد استثنایی 2252-0031 بهار 1400 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه روانشناسی تربیتی 2538-3183 بهار 1400 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه سراج منیر 2228-6616 پاییز 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
نشریه علم زبان 2423-7728 بهار و تابستان 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه علوم اجتماعی 1735-1162 پاییز 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی 2345-6051 پاییز 1400 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری 2476-3861 بهار 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه متن پژوهی ادبی 2251-7138 تابستان 1400 دانشگاه علامه طباطبایی
|
 • pISSN: 1735-210X eISSN: 2476-6453
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر ناصر خیابانی
  سردبیر: دکتر اسفندیار جهانگرد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 78 (پاییز 1399)
 • pISSN: 2008-9252 eISSN: 2538-2012
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا ابراهیم نژاد
  سردبیر: دکتر عنایت الله شریفی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 45 (تابستان 1400)
 • pISSN: 2476-2806 eISSN: 2476-6828
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر شجاع احمدوند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 25 (بهار 1400)
 • pISSN: 2228-6616 eISSN: 2476-6070
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر محمدحسین بیات
  سردبیر: محمدکاظم شاکر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 36 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2423-7728 eISSN: 2538-2551
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر رضامراد صحرایی
  سردبیر: دکتر سید محمد دبیرمقدم
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 11 (بهار و تابستان 1399)
 • pISSN: 1735-1162 eISSN: 2538-2772
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر محمدسعید ذکایی
  سردبیر: دکتر اردشیر انتظاری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 90 (پاییز 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال