فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

ردیف ۲۱ تا ۳۷ از ۳۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
روان شناسی افراد استثنایی 2252-0031 زمستان 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
روانشناسی تربیتی 2538-3183 بهار 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
سراج منیر 2228-6616 تابستان 1396 دانشگاه علامه طباطبایی
علم زبان 2423-7728 پاییز و زمستان 1395 دانشگاه علامه طباطبایی
علوم اجتماعی 1735-1162 زمستان 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
فرهنگ مشاوره و روان درمانی 2345-6051 تابستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
فناوری آموزش و یادگیری 2476-3861 بهار 1395 دانشگاه علامه طباطبایی
متن پژوهی ادبی 1735-1170 بهار 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
مطالعات پیش دبستانی و دبستان 2538-2349 زمستان 1395 دانشگاه علامه طباطبایی
مطالعات تجربی حسابداری مالی 1375-1138 تابستان 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
مطالعات دانش شناسی 2476-387X بهار 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
مطالعات رسانه های نوین 2538-2209 بهار 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
مطالعات روانشناسی بالینی 2322-3189 بهار 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) 1735-112x زمستان 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
مطالعات مدیریت صنعتی 2251-8029 بهار 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
مطالعات مدیریت گردشگری 2322-3294 تابستان 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند 1735-112x بهار 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
|
 • pISSN: 2538-3183 eISSN: 2538-3191
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر محمود گلزاری
  سردبیر: دکتر علی دلاور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 51 (بهار 1398)
 • pISSN: 2228-6616 eISSN: 2476-6070
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر محمدحسین بیات
  سردبیر: دکتر محمدکاظم شاکر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 27 (تابستان 1396)
 • pISSN: 2423-7728 eISSN: 2538-2551
  دوفصلنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان و فرهنگ و زبان های باستانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: رضامراد صحرایی
  سردبیر: دکتر سیدمحمد دبیرمقدم
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 7 (پاییز و زمستان 1395)
 • pISSN: 1735-1162 eISSN: 2538-2772
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر محمدسعید ذکایی
  سردبیر: دکتر اردشیر انتظاری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 83 (زمستان 1397)
 • pISSN: 1735-1170 eISSN: 2476-6186
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر عباسعلی وفایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 79 (بهار 1398)
 • pISSN: 2476-387X eISSN: 2476-423X
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر عصمت مومنی
  سردبیر: دکتر فهیمه باب الحوائجی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 18 (بهار 1398)
 • pISSN: 2538-2209 eISSN: 2476-6550
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر محمدمهدی فرقانی
  سردبیر: دکتر هادی خانیکی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 17 (بهار 1398)
 • pISSN: 2322-3189 eISSN: 2476-6410
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر احمد برجعلی
  سردبیر: دکتر فرامرز سهرابی اسمرود
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34 (بهار 1398)
 • pISSN: 2251-8029 eISSN: 2476-602X
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر لعیا الفت
  سردبیر: دکتر مقصود امیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال