فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه اصفهان

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۴۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پژوهشنامه انقلاب اسلامی تابستان 1387 دانشگاه اصفهان
مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان 1387 دانشگاه اصفهان
مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم پایه) سال1387 دانشگاه اصفهان
نشریه تاکسونومی و بیوسیستماتیک 2008-8906 بهار 1400 دانشگاه اصفهان
فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین 2228-7744 تابستان 1400 دانشگاه اصفهان
فصلنامه جامعه شناسی کاربردی 2008-5745 تابستان 1400 دانشگاه اصفهان
مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی 2008-5362 تابستان 1400 دانشگاه اصفهان
مجله دانش سیاسی و بین المللی 2322-5386 تابستان 1392 دانشگاه اصفهان
مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد تابستان 1387 دانشگاه اصفهان
نشریه رویکردهای نوین آموزشی 2423-6780 بهار و تابستان 1399 دانشگاه اصفهان
نشریه ریاضی و جامعه 2345-6493 تابستان 1398 دانشگاه اصفهان
فصلنامه زیست شناسی گیاهی ایران 2008-8264 زمستان 1399 دانشگاه اصفهان
فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها 2322-5173 پاییز 1400 دانشگاه اصفهان
مجله فنون ادبی 2008-8027 تابستان 1400 دانشگاه اصفهان
نشریه متافیزیک 2008-8086 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه اصفهان
مجله متن شناسی ادب فارسی 2008-5486 تابستان 1400 دانشگاه اصفهان
مجله مدیریت تولید و عملیات 2251-6409 پاییز 1399 دانشگاه اصفهان
مجله مدیریت دارایی و تامین مالی 2383-1170 زمستان 1399 دانشگاه اصفهان
فصلنامه مطالعات اسلامی در تعلیم و تربیت بهار و تابستان 1390 دانشگاه اصفهان
مجله مطالعات زبان فرانسه 2008-6571 Autumn-Winter 2020 دانشگاه اصفهان
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال