فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه اصفهان

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۴۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پژوهشنامه انقلاب اسلامی تابستان 1387 دانشگاه اصفهان
مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان 1387 دانشگاه اصفهان
مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم پایه) سال1387 دانشگاه اصفهان
نشریه تاکسونومی و بیوسیستماتیک 2008-8906 زمستان 1397 دانشگاه اصفهان
فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین 2228-7744 زمستان 1398 دانشگاه اصفهان
فصلنامه جامعه شناسی کاربردی 2008-5745 بهار 1399 دانشگاه اصفهان
مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی 2008-5362 پاییز 1398 دانشگاه اصفهان
مجله دانش سیاسی و بین المللی 2322-5386 تابستان 1392 دانشگاه اصفهان
نشریه رویکردهای نوین آموزشی 2423-6780 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه اصفهان
نشریه ریاضی و جامعه 2345-6493 تابستان 1398 دانشگاه اصفهان
فصلنامه زیست شناسی گیاهی ایران 2008-8264 زمستان 1398 دانشگاه اصفهان
فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها 2322-5173 زمستان 1398 دانشگاه اصفهان
مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد تابستان 1387 دانشگاه اصفهان
مجله فنون ادبی 2008-8027 زمستان 1398 دانشگاه اصفهان
نشریه متافیزیک 2008-8086 بهار و تابستان 1398 دانشگاه اصفهان
مجله متن شناسی ادب فارسی 2008-5486 زمستان 1397 دانشگاه اصفهان
مجله مدیریت تولید و عملیات 2251-6409 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه اصفهان
مجله مدیریت دارایی و تامین مالی 2383-1170 بهار 1399 دانشگاه اصفهان
مجله مطالعات زبان فرانسه 2008-6571 Spring-Summer 2019 دانشگاه اصفهان
مجله مطالعات و پژوهش های دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان 1342-1680 زمستان 1386 دانشگاه اصفهان
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال