فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۵۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine 2251-8762 Summer 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Men's health journal 2645-3614 Winter 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Novelty in Biomedicine 2345-3346 Summer 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Nutrition & Food Technology Research 2383-0441 Jan-Mar 2020 انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
Journal of Ophthalmic and Vision Research 2008-322X Jul-Sep 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Journal of Otorhinolaryngology and Facial Plastic Surgery 2423-6810 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Journal of pediatric nephrology 2345-3176 Summer 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Iranian Journal of Pediatric Surgery Feb 2019 انجمن جراحان کودکان ایران
Iranian Journal of Pharmaceutical Research 1735-0328 Summer 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Journal of Regeneration, Reconstruction and Restoration Spring 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Reports of Radiotherapy and Oncology 2345-3192 Dec 2020 انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران
Researcher Bulletin of Medical Sciences 1735-1022 Sep 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Social Determinants of Health 2423-7337 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Trends in Peptide and Protein Sciences 2538-2535 Jan 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Urology Journal 1735-1308 Jul -Aug 2021 مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی و مجاری ادراری
فصلنامه اخلاق پزشکی 2008-4374 بهار 1400 مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 2383-1901 تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فصلنامه بهداشت در عرصه 2322-5130 زمستان 1399 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نشریه پژوهش در پزشکی 5311-1735 زمستان 1399 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مجله پژوهش در دین و سلامت 2383-4323 پاییز 1400 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
|
 • eISSN: 2645-3614
  سالنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر سید جلیل حسینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (Winter 2021)
 • pISSN: 2345-3346 eISSN: 2345-3907
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا رمضانی
  سردبیر: دکتر حسین گودرزی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (Summer 2021)
 • pISSN: 2345-3176
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر عباس مدنی
  سردبیر: دکتر معصومه محکم
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (Summer 2021)
 • pISSN: 2345-3192 eISSN: 2345-3184
  سالنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا قوام نصیری
  سردبیر: دکتر کاظم انوری
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (Dec 2020)
 • pISSN: 2423-7337
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر احمدرضا فرسار
  سردبیر: دکتر محمدرضا سهرابی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (2021)
 • pISSN: 2538-2535 eISSN: 2538-2446
  سالنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر رضا ابوفاضلی
  سردبیر: دکتر بهرام کاظمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 1 (Jan 2021)
 • pISSN: 1735-1308 eISSN: 1735-546X
  دوماهنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی و مجاری ادراری
  مدیر مسئول: دکتر ناصر سیم فروش
  سردبیر: دکتر عباس بصیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال هجدهم شماره 4 (پیاپی 86، Jul -Aug 2021)
 • pISSN: 2008-4374
  سالنامه علمی مصوب پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا زالی
  سردبیر: دکتر محمود عباسی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 46 (بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال