فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه تربیت مدرس

ردیف ۲۱ تا ۳۹ از ۳۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه روایت شناسی بهار و تابستان 1400 انجمن نقد ادبی ایران
نشریه زمین شناسی مهندسی ایران 2228-5245 زمستان 1398 انجمن زمین شناسی مهندسی ایران
نشریه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس 2322-2115 تابستان 1399 دانشگاه تربیت مدرس
مجله علوم و صنایع غذایی ایران 2008-8787 تیر 1400 دانشگاه تربیت مدرس
نشریه علوم و فنون شیلات 2322-5513 پاییز 1399 دانشگاه تربیت مدرس
نشریه فرهنگ و ادبیات عامه 2345-4466 فروردین و اردیبهشت 1400 دانشگاه تربیت مدرس
فصلنامه فنی و مهندسی مدرس 1027-5940 زمستان 1388 دانشگاه تربیت مدرس
فصلنامه مدرس علوم انسانی 1605-9689 زمستان 1389 دانشگاه تربیت مدرس
فصلنامه مدرس علوم انسانی (برنامه ریزی و آمایش فضا) 1605-9689 بهار 1400 دانشگاه تربیت مدرس
فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های حقوق تطبیقی) 2251-6751 پاییز 1399 دانشگاه تربیت مدرس
فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های مدیریت در ایران) 2322-200x بهار 1400 دانشگاه تربیت مدرس
دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث 2423-3757 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه تربیت مدرس
مجله مهندسی ساخت و تولید ایران 2476-504X اسفند 1398 انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
فصلنامه مهندسی عمران مدرس 2476-6763 بهمن و اسفند 1398 دانشگاه تربیت مدرس
ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس 1027-5940 اردیبهشت 1399 دانشگاه تربیت مدرس
نشریه مکانیک سنگ ایران زمستان 96 انجمن مکانیک سنگ ایران
فصلنامه نقد ادبی 2008-0360 بهار 1400 دانشگاه تربیت مدرس
فصلنامه نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی 2322-4991 بهار 1400 دانشگاه تربیت مدرس
مجله هیدرولیک 2345-4237 زمستان 1398 انجمن هیدرولیک ایران
|
 • pISSN: 2008-0360 eISSN: 2538-2179
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم خدایار
  سردبیر: دکتر محمود فتوحی رودمعجنی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 53 (بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال