فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم انسانی

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۱۰۸۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Industrial Strategic Management 2538-2756 Winter 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
Information Science And Management 2008-8310 2019 مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
International Affairs 1016-6130 summer2009 دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه
International Economics Studies 2008-9643 Autumn & Winter 2015-2016 دانشگاه اصفهان
International Journal of Foreign Language Teaching and Research 2322-3898 Spring 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
International Journal of Language Testing 2476-5880 Mar 2018 موسسه آموزش عالی تابران
International Journal of Management and Business Research 2228-7019 2016 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
International Journal of Management Perspective 2014 دانشگاه شهید بهشتی
International Journal of Management, Accounting and Economics 2383-2126 July 2019 دکتر بهزاد حسن نژاد کاشانی
International Journal of Tourism and Spirituality 2588-6134 Summer and Autumn 2019 دانشگاه علم و فرهنگ
Iranian Economic Review 1026-6542 Autumn 2019 دانشگاه تهران
Iranian Journal of Educational Sociology 3460-2645 2019 انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران
Iranian Journal of English for Academic Purposes 2476-3187 Winter 2019 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
Iranian Journal of Language Teaching Research 2322-1291 Autumn 2019 دانشگاه ارومیه
Islamic Political Thoughts 2588-7459 Summer-Autumn2019 دانشگاه امام صادق (ع)
Islamic Studies on Human Rights and Democracy 2645-4998 Winter and Spring 2018 دانشگاه شهید بهشتی
Islam's Political Studies 2676-2943 Winter-Spring 2019 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
Issues in Language Teaching Journal 2322-3715 بهار و تابستان 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
Journal of Global Entrepreneurship Research 2228-7566 Winter & Spring, 2012 دانشگاه تهران
Language and Translation 2008-8590 Summer 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
|
 • pISSN: 2538-2756
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
  مدیر مسئول: دکتر محمدمهدی موحدی
  سردبیر: دکتر حسنعلی آقاجانی، علیرضا رشیدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (Winter 2018)
 • pISSN: 2008-8310
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا قانع
  سردبیر: دکتر جعفر مهراد
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفدهم شماره 2 (2019)
 • pISSN: 2476-5880
  دوفصلنامه آزمون سازی زبان, ارزشیابی و روان سنجی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه آموزش عالی تابران
  مدیر مسئول: دکتر خلیل مطلب زاده
  سردبیر: دکتر پوریا بقایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (Mar 2018)
 • pISSN: 1026-6542
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر ابوالقاسم مهدوی
  سردبیر: دکتر حسین عباسی نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 57 (Autumn 2019)
 • pISSN: 3460-2645
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران
  مدیر مسئول: دکتر بیژن زارع
  سردبیر: دکتر هما زنجانی زاده اعزازی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (2019)
 • pISSN: 2476-3187 eISSN: 2476-318?
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
  مدیر مسئول: دکتر هوشنگ خوش سیما
  سردبیر: دکتر اسماعیل زارع بهتاش
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (Winter 2019)
 • eISSN: 2676-2943
  دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر نجف لک زایی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر منصور میراحمدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یکم شماره 1 (Winter-Spring 2019)
 • pISSN: 2008-8590
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  مدیر مسئول: دکتر احمد محسنی
  سردبیر: دکتر حمید مرعشی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (Summer 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال