فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم اجتماعی

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۱۵۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه پژوهش اجتماعی 2008-3726 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
دوفصلنامه پژوهش جوانان ، فرهنگ و جامعه 2008-4404 پاییز و زمستان 1389 جهاد دانشگاهی
پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده 2538-6190 بهار 1399 جامعه المصطفی العالمیه
پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی 2383-1294 فروردین 1400 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهش نامه تربیت تبلیغی پاییز و زمستان 1396 پژوهشکده باقرالعلوم
فصلنامه پژوهش نامه زنان 2383-0743 زمستان 1399 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهش نامه فرهنگی هرمزگان 2476-7328 پاییز و زمستان 1398 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان
پژوهش نامه مطالعات مرزی 2345-4512 زمستان 1399 مرکز تحقیقات و مطالعات فرماندهی مرزبانی ناجا
نشریه پژوهش ها و مطالعات علوم رفتاری 2228-7884 بهار 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
فصلنامه پژوهش های ارتباطی 2538-2977 زمستان 1399 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
مجله پژوهش های اسلامی جنسیت و خانواده 2676-5845 پاییز و زمستان 1399 جامعه المصطفی العالمیه
فصلنامه پژوهش های اطلاعاتی و جنایی 1735-9367 زمستان 1399 دانشگاه علوم انتظامی امین
نشریه پژوهش های انسان شناسی ایران 2251-8193 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
مجله پژوهش های جامعه شناختی 1735-5516 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
نشریه پژوهش های جامعه شناسی معاصر 2476-6305 بهار و تابستان 1399 دانشگاه بوعلی سینا
فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی 1735-9252 زمستان 1399 دانشگاه علوم انتظامی امین
مجله پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران 1453-2322 زمستان 1399 دانشگاه اصفهان
مجله پژوهش های روان شناسی اسلامی بهار و تابستان 1399 جامعه المصطفی العالمیه
نشریه پژوهش های میان رشته ای زنان بهار 1399 موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز
مجله پژوهش های نوین علوم انسانی 2588-6924 خرداد و تیر 1398 زینب خدری
|
 • pISSN: 2345-4512
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات و مطالعات فرماندهی مرزبانی ناجا
  مدیر مسئول: دکتر قاسم رضایی
  سردبیر: دکتر عباس خورشیدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 30 (زمستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال