فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فلسفه و کلام

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۶۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت) 2228-6578 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه امام صادق
پژوهشنامه کلام پاییز و زمستان 1399 جامعه المصطفی العالمیه
نشریه پژوهشهای معرفت شناختی 2423-4982 بهار و تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
فصلنامه تاریخ فلسفه 2008-9589 بهار 1400 انجمن علمی تاریخ فلسفه
مجله تاملات فلسفی 3525-8222 بهار و تابستان 1400 دانشگاه زنجان
فصلنامه تحقیقات کلامی 2345-3788 بهار 1400 انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه
مجله تحول در علوم انسانی بهار و تابستان 1397 شورای تحول و ارتقا علوم انسانی
نشریه جاویدان خرد 2251-8932 بهار و تابستان 1400 موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
نشریه جستارهایی در فلسفه و کلام 2008-9112 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه حکمت اسرا 2383-2916 بهار و تابستان 1399 پژوهشگاه علوم وحیانی معارج
فصلنامه حکمت اسلامی 2423-5105 تابستان 1400 مجمع عالی حکمت اسلامی
نشریه حکمت سینوی 2538-5275 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه امام صادق
نشریه حکمت صدرایی 2322-1992 بهار و تابستان 1400 دانشگاه پیام نور
فصلنامه حکمت معاصر 2383-0689 بهار و تابستان 1400 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فصلنامه حکمت و فلسفه 1735-3238 زمستان 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه خردنامه صدرا 1560-0874 تابستان 1400 بنیاد حکمت اسلامی صدرا
فصلنامه ذهن 1735-0743 تابستان 1400 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
نشریه شناخت 2008-7322 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه شهید بهشتی
نشریه غرب شناسی بنیادی 2383-0581 پاییز و زمستان 1399 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نشریه فلسفه 2008-1553 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 2008-9589
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی تاریخ فلسفه
  مدیر مسئول: آیت الله سید محمد خامنه ای
  سردبیر: دکتر حسین کلباسی اشتری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 44 (بهار 1400)
 • pISSN: 2345-3788
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه
  مدیر مسئول: دکتر هادی صادقی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر رضا برنجکار
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 32 (بهار 1400)
 • pISSN: 2538-5275 eISSN: 2538-5267
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق
  مدیر مسئول: دکتر سعیده سادات شهیدی
  سردبیر: آیت الله دکتر سید حسن سعادت مصطفوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 64 (پاییز و زمستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال