فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم تربیتی

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۸۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی 2383-1324 بهار 1400 انجمن پژوهش های آموزشی ایران
پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت 2251-6360 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
دوفصلنامه پژوهش های آموزش و یادگیری 2345-2196 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شاهد
فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی 1029-0117 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
نشریه پژوهش های اسلامی زن و خانواده بهار و تابستان 1399 معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان
مجله پژوهش های انتظامی - اجتماعی زنان و خانواده 2322-4274 بهار و تابستان 1400 دانشگاه علوم انتظامی امین
مجله پژوهش های برنامه درسی 2251-6794 بهار و تابستان 1400 دانشگاه شیراز
نشریه پژوهش های تربیتی 1024-3402 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه خوارزمی
مجله پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی 2008-2436 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجله پژوهش های علوم شناختی و رفتاری 2251-7642 بهار و تابستان 1399 دانشگاه اصفهان
فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی 1021-5107 بهار 1400 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
نشریه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی 1735-0999 بهار و تابستان 1400 سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)
پژوهشنامه تربیتی 1735-7659 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
پژوهشنامه سبک زندگی 2476-3101 پاییز و زمستان 1399 حجت الاسلام دکتر محمدتقی فعالی
نشریه پیشرفتهای نوین در مدیریت آموزشی تابستان 1400 علی جباری ظهیرآبادی
نشریه تاملات اخلاقی 2676-4810 بهار 1400 دانشگاه زنجان
نشریه تامین مالی آموزش عالی تابستان 1398 دکتر اکبر فرجی ارمکی
فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی 2008-6458 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
نشریه تدریس پژوهی 2476-5686 بهار 1400 دانشگاه کردستان
نشریه تربیت اسلامی 1735-4536 بهار 1400 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
|
 • pISSN: 1735-7659
  فصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
  مدیر مسئول: دکتر مصیب سامانیان
  سردبیر: دکتر عبدالله شفیع آبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 67 (تابستان 1400)
 • pISSN: 1735-4536 eISSN: 2588-4611
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی - انگلیسی - عربی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر سعید بهشتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 37 (بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال