فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه اقتصاد

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۷۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه اقتصاد و جامعه تابستان 1399 موسسه مطالعات دین و اقتصاد
فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری 2345-2870 زمستان 1399 انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
نشریه امنیت اقتصادی 1735-4188 اردیبهشت 1400 پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر
مجله بررسی مسائل اقتصاد ایران 2383-0565 بهار و تابستان 1399 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فصلنامه برنامه ریزی و بودجه 2251-9092 پاییز 1399 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
نشریه پژوهش های اقتصاد صنعتی 2676-7074 پاییز 1399 دانشگاه پیام نور
فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران 1726-0728 زمستان 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
نشریه پژوهش های بیمه ای 2538-6204 پاییز و زمستان 1395 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه پژوهش های پولی - بانکی 2008-5788 تابستان 1399 پژوهشکده پولی و بانکی
نشریه پژوهش های راهبردی بودجه و مالی 2717-1809 پاییز 1399 دانشگاه جامع امام حسین
فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی 2228-5954 بهار 1400 دانشگاه پیام نور
مجله پژوهش های مالیه اسلامی پاییز و زمستان 1393 دانشگاه پیام نور
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران 2423-5954 تابستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهشنامه اقتصاد کلان 2322-1178 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه مازندران
پژوهشنامه اقتصادی 1735-210X پاییز 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهشنامه مالیات 2251-6484 زمستان 1399 سازمان امور مالیاتی کشور
فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی 1027-9024 زمستان 1399 وزارت امور اقتصادی و دارایی
فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) 1735-6768 بهار 1399 دانشگاه تربیت مدرس
مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان 1387 دانشگاه اصفهان
فصلنامه پیک نور (علوم انسانی) 1735-1405 زمستان 1390 دانشگاه پیام نور
|
 • pISSN: 2345-2870 eISSN: 2588-6398
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
  مدیر مسئول: دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی
  سردبیر: دکتر مهدی صادقی شاهدانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 33 (زمستان 1399)
 • pISSN: 2251-9092 eISSN: 2251-9106
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
  مدیر مسئول: دکتر محمد نهاوندیان
  سردبیر: دکتر سید احمدرضا جلالی نایینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 150 (پاییز 1399)
 • pISSN: 1735-210X eISSN: 2476-6453
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر ناصر خیابانی
  سردبیر: دکتر اسفندیار جهانگرد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 78 (پاییز 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال