فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه اقتصاد

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۵۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پژوهش های بیمه ای 2538-6204 پاییز و زمستان 1395 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش های پولی - بانکی 2008-5788 پاییز 1397 پژوهشکده پولی و بانکی
پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی 2228-5954 تابستان 1398 دانشگاه پیام نور
پژوهش های مالیه اسلامی پاییز و زمستان 1393 دانشگاه پیام نور
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران 2423-5954 زمستان 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهشنامه اقتصاد کلان 2322-1178 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه مازندران
پژوهشنامه اقتصادی 1735-210X زمستان 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهشنامه مالیات 2251-6484 زمستان 1397 سازمان امور مالیاتی کشور
پژوهشها و سیاستهای اقتصادی 1027-9024 بهار 1398 معاونت امور اقتصادی- وزارت امور اقتصادی و دارایی
پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) 1735-6768 تابستان 1398 دانشگاه تربیت مدرس
تحقیقات اقتصادی 0039-8969 تابستان 1398 دانشگاه تهران
تحقیقات مدلسازی اقتصادی 2228-6454 بهار 1398 دانشگاه خوارزمی
جستارهای اقتصادی ایران 1735-3300 پاییز و زمستان 1397 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دانش و توسعه 2008-1456 اسفند 1389 دانشگاه فردوسی مشهد
راهبرد اقتصادی 2252-0597 بهار 1395 پژوهشکده تحقیقات راهبردی
راهبرد توسعه 1735-2460 تابستان 1398 مهندس سیدمرتضی نبوی
سیاست گذاری اقتصادی 2008-0131 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه یزد
سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی 2118-2383 بهار و تابستان 1397 دانشگاه الزهرا
سیاستهای مالی و اقتصادی 2345-3435 بهار 1398 معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی
مجله اقتصادی آذر و دی 1397 معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی
|
 • pISSN: 2538-6204 eISSN: 2538-2497
  دوفصلنامه حوزه علوم انسانی و بیمه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر آتوسا گودرزی
  سردبیر: دکتر تیمور محمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1395)
 • pISSN: 1735-210X eISSN: 2476-6453
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر اسفندیار جهانگرد، دکتر ناصر خیابانی
  سردبیر: دکتر عباس شاکری حسین آباد، دکتر اسفندیار جهانگرد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 71 (زمستان 1397)
 • pISSN: 0039-8969 eISSN: 2588-6118
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر حسین عباسی نژاد
  سردبیر: دکتر جعفر عبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 127 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2008-1456
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر محمدحسین مهدوی عادلی
  سردبیر: دکتر محمود هوشمند
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفدهم شماره 34 (اسفند 1389)
 • دوماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی
  صاحب امتیاز: معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی
  مدیر مسئول: حسین میرشجاعیانی
  سردبیر: دکتر داوود منظور
  آخرین شماره ثبت شده: سال هجدهم شماره 9 (آذر و دی 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال