فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه اقتصاد

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۵۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پژوهش های اقتصادی ایران 1726-0728 بهار 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش های بیمه ای 2538-6204 پاییز و زمستان 1395 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش های پولی - بانکی 2008-5788 بهار 1398 پژوهشکده پولی و بانکی
پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی 2228-5954 زمستان 1398 دانشگاه پیام نور
پژوهش های مالیه اسلامی پاییز و زمستان 1393 دانشگاه پیام نور
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران 2423-5954 بهار 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهشنامه اقتصاد کلان 2322-1178 بهار وتابستان 1398 دانشگاه مازندران
پژوهشنامه اقتصادی 1735-210X بهار 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهشنامه مالیات 2251-6484 تابستان 1398 سازمان امور مالیاتی کشور
پژوهشها و سیاستهای اقتصادی 1027-9024 پاییز 1398 وزارت امور اقتصادی و دارایی
پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) 1735-6768 زمستان 1398 دانشگاه تربیت مدرس
تامین اجتماعی 0781-1563 بهار 1398 موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
تحقیقات اقتصادی 0039-8969 زمستان 1398 دانشگاه تهران
تحقیقات مدلسازی اقتصادی 2228-6454 پاییز 1398 دانشگاه خوارزمی
جستارهای اقتصادی ایران 1735-3300 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دانش و توسعه 2008-1456 اسفند 1389 دانشگاه فردوسی مشهد
راهبرد اقتصادی 2252-0597 بهار 1389 پژوهشکده تحقیقات راهبردی
راهبرد توسعه 1735-2460 پاییز 1398 موسسه مرکز پژوهشی مطالعات راهبردی توسعه
روند 2228-7892 بهار و تابستان 1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سیاست گذاری اقتصادی 2008-0131 بهار و تابستان 1398 دانشگاه یزد
|
 • pISSN: 1726-0728 eISSN: 2476-6445
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر تیمور محمدی
  سردبیر: دکتر عبدالرسول قاسمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 78 (بهار 1398)
 • pISSN: 2538-6204 eISSN: 2538-2497
  دوفصلنامه حوزه علوم انسانی و بیمه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر آتوسا گودرزی
  سردبیر: دکتر تیمور محمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1395)
 • pISSN: 0039-8969 eISSN: 2588-6118
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر حسین عباسی نژاد
  سردبیر: دکتر جعفر عبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 129 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2008-1456
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر محمدحسین مهدوی عادلی
  سردبیر: دکتر محمود هوشمند
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفدهم شماره 34 (اسفند 1389)
 • pISSN: 1735-2460
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه مرکز پژوهشی مطالعات راهبردی توسعه
  مدیر مسئول: سیدمرتضی نبوی
  سردبیر: دکتر حسن سبحانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 59 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2228-7892
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر عبدالناصر همتی
  سردبیر: دکتر پیمان قربانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 81-82 (بهار و تابستان 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال