فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه اقتصاد

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۷۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله اقتصاد و توسعه منطقه ای 2251-7790 بهار و تابستان 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه اقتصاد و جامعه تابستان 1399 موسسه مطالعات دین و اقتصاد
فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری 2345-2870 تابستان 1400 انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
نشریه امنیت اقتصادی 1735-4188 مرداد 1400 پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر
مجله بررسی مسائل اقتصاد ایران 2383-0565 پاییز و زمستان 1399 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فصلنامه برنامه ریزی و بودجه 2251-9092 بهار 1400 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی 1027-9024 بهار 1400 وزارت امور اقتصادی و دارایی
نشریه پژوهش های اقتصاد صنعتی 2676-7074 بهار 1400 دانشگاه پیام نور
فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران 1726-0728 بهار 1400 دانشگاه علامه طباطبایی
نشبریه پژوهش های برنامه و توسعه 2645-7466 بهار 1400 سازمان برنامه و بودجه کشور
نشریه پژوهش های بیمه ای 2538-6204 پاییز و زمستان 1395 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه پژوهش های پولی - بانکی 2008-5788 زمستان 1399 پژوهشکده پولی و بانکی
نشریه پژوهش های راهبردی بودجه و مالی 2717-1809 بهار 1400 دانشگاه جامع امام حسین
فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی 2228-5954 پاییز 1400 دانشگاه پیام نور
مجله پژوهش های مالیه اسلامی پاییز و زمستان 1393 دانشگاه پیام نور
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران 2423-5954 پاییز 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهشنامه اقتصاد کلان 2322-1178 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه مازندران
پژوهشنامه اقتصادی 1735-210X پاییز 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهشنامه مالیات 2251-6484 بهار 1400 سازمان امور مالیاتی کشور
فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) 1735-6768 پاییز 1400 دانشگاه تربیت مدرس
|
 • pISSN: 2345-2870 eISSN: 2588-6398
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
  مدیر مسئول: دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی
  سردبیر: دکتر مهدی صادقی شاهدانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 35 (تابستان 1400)
 • pISSN: 2251-9092 eISSN: 2251-9106
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
  مدیر مسئول: دکتر محمد نهاوندیان
  سردبیر: دکتر سید احمدرضا جلالی نایینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 152 (بهار 1400)
 • pISSN: 1735-210X eISSN: 2476-6453
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر ناصر خیابانی
  سردبیر: دکتر اسفندیار جهانگرد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 78 (پاییز 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال