فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه حسابداری

ردیف ۲۱ تا ۳۲ از ۳۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه حسابداری و بودجه ریزی بخش عمومی 2717-3135 تابستان 1400 دکتر مهدی فرجی
نشریه حسابداری و منافع اجتماعی 2783-2414 تابستان 1400 دانشگاه الزهرا
فصلنامه دانش حسابداری 2008-8914 تابستان 1400 دانشگاه شهید باهنر کرمان
فصلنامه دانش حسابداری مالی 2251-8975 تابستان 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت 2322-5785 پاییز 1400 انجمن حسابداری مدیریت مالی ایران
فصلنامه دانش حسابرسی 1681-9691 تابستان 1400 دیوان محاسبات کشور
فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری 4573-2588 پاییز 1400 مهندس محمد شاه محمدی
مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز 1020-8576 پاییز 1386 دانشگاه شیراز
فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی 1735-1138 تابستان 1400 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه مطالعات حسابداری و حسابرسی 2252-0864 تابستان 1400 انجمن حسابداری ایران
نشریه نظریه های نوین حسابداری 2322-2638 تابستان 1394 موسسه آموزش عالی رجا
نشریه کنکاش مدیریت و حسابداری تابستان 1400 سمیه صائب نیا
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال