فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه توقف انتشار

ردیف ۲۱ تا ۳۳ از ۳۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
رساله التقریب 1735-711x اردیبهشت و خرداد 1391 مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
روانشناسی و علوم تربیتی 1025-2835 زمستان 1390 دانشگاه تهران
علوم انسانی بهار 1387 دانشگاه الزهرا
علوم انسانی 2008-093x اسفند 1389 دانشگاه امام حسین (ع)
علوم حرکتی و ورزش پاییز و زمستان 1389 دانشگاه خوارزمی
مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز 1020-8576 بهار 1387 دکتر نعمت الله ریاضی
مدرس علوم انسانی 1605-9689 زمستان 1389 دانشگاه تربیت مدرس
مطالعات اسلامی 1010-4992 تابستان 1387 دانشگاه فردوسی مشهد
مطالعات تربیتی و روانشناسی 2251-6360 1389 دانشگاه فردوسی مشهد
مطالعات و پژوهش های دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1342-1680 زمستان 1386 دانشگاه اصفهان
مقالات و بررسیها 1010-4968 1387 دانشگاه تهران
منهاج 1735-9546 بهار و تابستان 1390 دکتر احسان پوراسماعیل
نامه مفید 9938-1027 زمستان 1392 دانشگاه مفید قم
|
 • pISSN: 1735-711x
  دوفصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی به زبان عربی
  صاحب امتیاز: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
  مدیر مسئول: آیت الله محسن اراکی
  سردبیر: حجت الاسلام محمدمهدی تسخیری
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 92 (اردیبهشت و خرداد 1391)
 • فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا
  مدیر مسئول: دکتر سوسن قهرمانی قاجار
  سردبیر: دکتر علی محمد ولوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 71 (بهار 1387)
 • pISSN: 2008-093x
  دوماهنامه علمی-ترویجی علوم انسانی به زبان فارسی، عربی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه امام حسین (ع)
  مدیر مسئول: دکتر هاشم ندایی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر سعید بهشتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 81 (اسفند 1389)
 • pISSN: 1010-4992
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر سیدکاظم طباطبایی
  سردبیر: دکتر محمدتقی فخلعی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 80 (تابستان 1387)
 • pISSN: 9938-1027
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه مفید قم
  مدیر مسئول: دکتر سیدمسعود موسوی کریمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 100 (زمستان 1392)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال