فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه زیست شناسی

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۴۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) 2383-2592 زمستان 1398 انجمن زیست شناسی ایران
مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم پایه) سال1387 دانشگاه اصفهان
نشریه تاکسونومی و بیوسیستماتیک 2008-8906 زمستان 1398 دانشگاه اصفهان
فصلنامه دانش زیستی ایران زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا
فصلنامه دنیای میکروب ها 2008-3068 تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
مجله زیست شناسی ایران 2008-9406 1392 انجمن زیست شناسی ایران
فصلنامه زیست شناسی تکوینی 2008-629X زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
فصلنامه زیست شناسی جانوری تجربی 2322-2387 زمستان 1399 دانشگاه پیام نور
فصلنامه زیست شناسی گیاهی ایران 2008-8264 تابستان 1399 دانشگاه اصفهان
فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها 2322-5173 زمستان 1399 دانشگاه اصفهان
نشریه زیست شناسی کاربردی 2251-7901 پاییز 1398 دانشگاه الزهرا
نشریه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس 2322-2115 بهار 1398 دانشگاه تربیت مدرس
فصلنامه زیست فناوری میکروبی 2008-5591 تابستان 1391 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
مجله سلول و بافت 2228-7035 تابستان 1398 دانشگاه اراک
مجله علوم و فنون دریایی 2008-8965 زمستان 1398 انجمن علوم و فنون دریایی ایران
فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی 2322-2727 مهر و آبان 1399 انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران
فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان 2345-3966 زمستان 1398 دانشگاه گیلان
نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری 1735-9880 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران 1735-5028 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
نشریه یافته های نوین در علوم زیستی 2423-6330 زمستان 1399 دانشگاه خوارزمی
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال