فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه زیست شناسی

ردیف ۲۱ تا ۳۷ از ۳۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
دانش زیستی ایران زمستان 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
دنیای میکروب ها 2008-3068 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
زیست شناسی تکوینی 2008-629X زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
زیست شناسی جانوری تجربی 2322-2387 تابستان 1398 دانشگاه پیام نور
زیست شناسی سلولی و ملکولی گیاهی 1735-5028 زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
زیست شناسی گیاهی ایران 2008-8264 بهار 1398 دانشگاه اصفهان
زیست شناسی میکروارگانیسم ها 2322-5173 بهار 1398 دانشگاه اصفهان
زیست شناسی کاربردی 1607-9884 پاییز 1397 دانشگاه الزهرا
زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس 2322-2115 تابستان 1398 دانشگاه تربیت مدرس
زیست فناوری میکروبی 2008-5591 تابستان 1391 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
سلول و بافت 2228-7035 پاییز 1397 دانشگاه اراک
علوم و فنون دریایی 2008-8965 بهار 1398 انجمن علوم و فنون دریایی ایران
فرآیند و کارکرد گیاهی 2322-2727 خرداد و تیر 1398 انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران
فیزیولوژی محیطی گیاهی 7671-2423 زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان 2345-3966 زمستان 1397 دانشگاه گیلان
فیزیولوژی و تکوین جانوری 1735-9880 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
یافته های نوین در علوم زیستی 2423-6330 تابستان 1398 دانشگاه خوارزمی
|
 • pISSN: 2008-629X
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
  مدیر مسئول: دکتر صدیقه اربابیان
  سردبیر: دکتر احمد مجد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 41 (زمستان 1397)
 • pISSN: 2228-7035 eISSN: 2345-3567
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه
  صاحب امتیاز: دانشگاه اراک
  مدیر مسئول: دکتر حمیدرضا مومنی
  سردبیر: دکتر سیدمحمدعلی شریعت زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (پاییز 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال