فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه شیمی

ردیف ۲۱ تا ۳۲ از ۳۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Physical Chemistry Research 2383-093X Spring 2020 انجمن شیمی ایران
Trends in Phytochemical Research 2588-3631 Summer 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
نشریه افق های نوین در شیمی بهار 1400 نگین شیخی
نشریه پژوهش در آموزش شیمی 2717-2279 بهار 1400 دانشگاه فرهنگیان
نشریه پژوهش های شیمی 2717-1442 پاییز و زمستان 1399 انجمن شیمی ایران
نشریه تحقیقات کاربردی در شیمی بهار 1400 نگین شیخی
فصلنامه دنیای نانو 2476-5945 بهار 1400 انجمن نانو فناوری ایران
نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران 1022-7768 تابستان 1399 جهاد دانشگاهی
فصلنامه شیمی کاربردی 1735-9457 پاییز 1400 دانشگاه سمنان
فصلنامه نانو مقیاس 2423-5628 تابستان 1400 انجمن نانو فناوری ایران
فصلنامه کاربرد شیمی در محیط زیست 768-2228 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
نشریه کیفیت و ماندگاری تولیدات کشاورزی و مواد غذایی تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهید حاج قاسم سلیمانی (کرمان)
|
 • pISSN: 2383-093X
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن شیمی ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسن به نژاد
  سردبیر: دکتر علی حیدرپاک یاری
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (Spring 2020)
 • pISSN: 2476-5945
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه
  صاحب امتیاز: انجمن نانو فناوری ایران
  مدیر مسئول: دکتر علی ایرانمنش
  سردبیر: دکتر محمدحسین مجلس آرا جهرمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 62 (بهار 1400)
 • pISSN: 1735-9457
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سمنان
  مدیر مسئول: دکتر علی عموزاده
  سردبیر: دکتر سید حسن زوار موسوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 60 (پاییز 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال