فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه محیط زیست

ردیف ۲۱ تا ۲۷ از ۲۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه محیط زیست و توسعه 2008-9597 پاییز و زمستان 1398 انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
مجله محیط زیست و توسعه فرابخشی زمستان 1398 سازمان حفاظت محیط زیست
مجله محیط زیست و مهندسی آب زمستان 1398 انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران ایران
فصلنامه محیط شناسی 1025-8620 تابستان 1399 دانشگاه تهران
نشریه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار x378-2588 1399 دکتر هلن مربی هروی
نشریه مطالعات علوم محیط زیست 2645-520X بهار 1399 شرکت فناوری های پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی
نشریه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار 2588-4255 زمستان 1399 منیژه ملایی
|
 • eISSN: 2645-520X
  فصلنامه حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی - محیط زیست به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: شرکت فناوری های پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا نورپور
  سردبیر: دکتر اصغر صدیق زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (بهار 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال