فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه برق

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۵۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iranian Journal of science and Technology (B: Engineering) 2228-6160 December 2011 دانشگاه شیراز
Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Electrical Engineering 2228-6179 2015 دانشگاه شیراز
Amirkabir International Journal of Science Research (Modeling, Identification, Simulation & Control) 2588-2953 Summer-Autumn 2020 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Scientia Iranica 1026-3098 Jul-Aug 2021 دانشگاه صنعتی شریف
Signal Processing and Renewable Energy 2588-7327 Summer 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
International Journal of Smart Electrical Engineering 2251-9246 Summer 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
The Modares Journal of Electrical Engineering 2228-527X زمستان 1395 دانشگاه تربیت مدرس
نشریه الکترومغناطیس کاربردی پاییز و زمستان 1400 دانشگاه جامع امام حسین
فصلنامه امیرکبیر 1015-0951 پاییز و زمستان 1387 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نشریه انرژی ایران 1028-3706 بهار 1400 کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران
فصلنامه برق شریف 5574-1608 پاییز 1382 دانشگاه صنعتی شریف
مجله پردازش سیگنال پیشرفته بهار و تابستان 1399 دانشگاه تبریز
فصلنامه پردازش علائم و داده ها 2538-4201 1400 پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیرالدین طوسی
فصلنامه پژوهش یار 1735-0476 تابستان 1390 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
فصلنامه رادار 2345-4024 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه جامع امام حسین
فصلنامه روشهای هوشمند در صنعت برق 2322-3871 زمستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
نشریه سامانه های غیرخطی در مهندسی برق 2322-3146 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه صنعتی سهند
مجله شریف 7167-1028 بهمن و اسفند 1388 دانشگاه صنعتی شریف
فصلنامه صنایع الکترونیک 1683-0857 تابستان 1399 صنایع الکترونیک ایران
نشریه عصر برق 3828-2588 تابستان 1400 انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
|
 • pISSN: 2588-7327 eISSN: 2588-7335
  فصلنامه فنی و مهندسی - کامپیوتر به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  مدیر مسئول: دکتر جواد علمایی
  سردبیر: دکتر صدیقه غفرانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 3 (Summer 2021)
 • pISSN: 7167-1028
  دوماهنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر صالحی
  سردبیر: دکتر ابوالحسن وفایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (بهمن و اسفند 1388)
 • pISSN: 3828-2588
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
  مدیر مسئول: دکتر حبیب رجبی مشهدی
  سردبیر: دکتر جواد ساده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 15 (تابستان 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال