فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مکانیک

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۵۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه استقلال 1025-2851 زمستان 1387 دانشگاه صنعتی اصفهان
فصلنامه امیرکبیر 1015-0951 پاییز و زمستان 1387 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نشریه انرژی های تجدیدپذیر و نو 2423-4931 پاییز و زمستان 1400 انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران
فصلنامه تحقیقات موتور 1735-5214 تابستان 1400 انجمن علمی موتور ایران
دو فصلنامه دانش و فناوری هوافضا 2322-1070 بهار و تابستان 1400 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دوفصلنامه دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی 3080-1028 1387 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه روش های عددی در مهندسی 2228- 7698 تابستان 1400 دانشگاه صنعتی اصفهان
نشریه سوخت و احتراق 2008-3629 تابستان 1400 انجمن سوخت و احتراق ایران
مجله شریف 7167-1028 بهمن و اسفند 1388 دانشگاه صنعتی شریف
مجله صوت و ارتعاش 2383-1839 بهار و تابستان 1400 انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
فصلنامه علوم و فناوری فضایی 2008-4560 تابستان 1400 انجمن هوافضای ایران
فصلنامه علوم و فنون بسته بندی 2228-6675 بهار 1400 دانشگاه جامع امام حسین
مجله علوم و فنون هوایی تابستان 1390 دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
نشریه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک 2008-918x پاییز و زمستان 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه فناوری در مهندسی هوافضا 2676-4253 بهار 1400 پژوهشگاه هوافضا
مجله فناوری ساخت و تولید زمستان 1390 انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
نشریه فناوری های نوین در سیستم های انرژی 2423-6063 تابستان 1396 دانشگاه صنعتی قوچان
مجله فنی و مهندسی دانشگاه مازندران 0751-1735 پاییز 1384 دانشگاه مازندران
فصلنامه فنی و مهندسی مدرس 1027-5940 زمستان 1388 دانشگاه تربیت مدرس
مجله مهندسی ساخت و تولید ایران 2476-504X تیر 1400 انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
|
 • pISSN: 1735-5214
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی موتور ایران
  مدیر مسئول: مهندس سید مصطفی میرسلیم
  سردبیر: دکتر سید حسین منصوری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 63 (تابستان 1400)
 • pISSN: 7167-1028
  دوماهنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر صالحی
  سردبیر: دکتر ابوالحسن وفایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (بهمن و اسفند 1388)
 • pISSN: 2383-1839 eISSN: 2345-623X
  دوفصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
  مدیر مسئول: دکتر حمید مهدی قلی
  سردبیر: دکتر فیروز بختیاری نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 19 (بهار و تابستان 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال