فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مواد و متالورژی

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۴۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله تحقیق و توسعه مواد پرانرژی 2774-0006 پاییز 1398 پژوهشگاه مواد و انرژی
نشریه جداسازی و پدیده های انتقال 2228-5490 1390 دانشگاه فردوسی مشهد
دوفصلنامه دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی 3080-1028 1387 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه دنیای مواد 2008-3238 زمستان 1390 و بهار 1391 دانشگاه علم و صنعت ایران
فصلنامه ریخته گری 1028-3897 تابستان و پاییز 1399 جامعه ریخته گران ایران
فصلنامه سرامیک ایران 1735-3351 پاییز 1399 انجمن سرامیک ایران
نشریه علم و مهندسی سرامیک 2322-2352 زمستان 1398 انجمن سرامیک ایران
مجله علوم و فناوری جوشکاری ایران 2476-583X پاییز و زمستان 1399 انجمن جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران
نشریه علوم و فناوری کامپوزیت 2383-3823 زمستان 1399 دانشگاه علم و صنعت ایران
مجله علوم و مهندسی خوردگی 2251-6417 زمستان 1398 انجمن خوردگی ایران
فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران 2008-6717 زمستان 1399 انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
فصلنامه فرآیندهای نوین در مهندسی مواد 2423-3226 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
مجله مهندسی متالورژی 1563-1745 پاییز 1399 انجمن مهندسین متالورژی ایران
نشریه مهندسی متالورژی و مواد 2008-7462 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه مواد پر انرژی 1735-3629 پاییز 1399 پژوهشگاه مواد و انرژی
فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی 1025- 2851 زمستان 1398 دانشگاه صنعتی اصفهان
فصلنامه مواد پیشرفته و پوشش های نوین 2322-1356 بهار 1400 انجمن علمی صنایع رنگ ایران
مجله مواد نوین 2228-5946 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
مجله مواد و فناوری های پیشرفته 2008-4269 زمستان 1398 پژوهشگاه مواد و انرژی
فصلنامه نانو مواد 2008-6156 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
|
 • pISSN: 1563-1745
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسین متالورژی ایران
  مدیر مسئول: دکتر پرویز دوامی
  سردبیر: دکتر محمود نیلی احمدآبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 79 (پاییز 1399)
 • pISSN: 2228-5946 eISSN: 2423-7183
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  مدیر مسئول: دکتر محمدحسین شریعت
  سردبیر: دکتر سید احمد جنابعلی جهرمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 43 (بهار 1400)
 • pISSN: 2008-6156
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
  مدیر مسئول: دکتر سید حسین بدیعی
  سردبیر: دکتر محمدرضا رحیمی پور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 46 (تابستان 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال