فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مواد و متالورژی

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۴۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله تحقیق و توسعه مواد پرانرژی 2774-0006 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه مواد و انرژی
نشریه جداسازی و پدیده های انتقال 2228-5490 1389 دانشگاه فردوسی مشهد
دوفصلنامه دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی 3080-1028 1387 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه دنیای مواد 2008-3238 بهار 1400 دانشگاه علم و صنعت ایران
فصلنامه ریخته گری 1028-3897 تابستان و پاییز 1399 جامعه ریخته گران ایران
فصلنامه سرامیک ایران 1735-3351 زمستان 1399 انجمن سرامیک ایران
نشریه علم و مهندسی سرامیک 2322-2352 بهار 1400 انجمن سرامیک ایران
مجله علوم و فناوری جوشکاری ایران 2476-583X بهار و تابستان 1400 انجمن جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران
نشریه علوم و فناوری کامپوزیت 2383-3823 بهار 1400 دانشگاه علم و صنعت ایران
فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران 2008-6717 زمستان 1399 انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
فصلنامه فرآیندهای نوین در مهندسی مواد 2423-3226 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
مجله مهندسی متالورژی 1563-1745 پاییز 1399 انجمن مهندسین متالورژی ایران
نشریه مهندسی متالورژی و مواد 2008-7462 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه مواد پر انرژی 1735-3629 پاییز 1399 پژوهشگاه مواد و انرژی
فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی 1025- 2851 زمستان 1398 دانشگاه صنعتی اصفهان
فصلنامه مواد پیشرفته و پوشش های نوین 2322-1356 تابستان 1400 انجمن علمی صنایع رنگ ایران
مجله مواد نوین 2228-5946 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
مجله مواد و فناوری های پیشرفته 2008-4269 تابستان 1400 پژوهشگاه مواد و انرژی
فصلنامه نانو مواد 2008-6156 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
ویژه نامه پژوهش یار 0476-1735 پاییز 1387 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
|
 • pISSN: 1563-1745
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسین متالورژی ایران
  مدیر مسئول: دکتر پرویز دوامی
  سردبیر: دکتر محمود نیلی احمدآبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 79 (پاییز 1399)
 • pISSN: 2008-6156
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
  مدیر مسئول: دکتر سید حسین بدیعی
  سردبیر: دکتر محمدرضا رحیمی پور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 46 (تابستان 1400)
 • pISSN: 0476-1735
  فصلنامه علمی و خبری مرکز اطلاع رسانی و انفورماتیک
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی مالک اشتر
  مدیر مسئول: دکتر نادر قدیمی
  سردبیر: دکتر مرتضی براری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 44 (پاییز 1387)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال