فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه کشاورزی

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۲۳۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture 2195-3228 Sep 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
Iran Agricultural Research 1013-9885 Summer and Autumn 2018 دانشگاه شیراز
Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding 2251-9610 Oct 2017 انجمن بیوتکنولوژی ایران
Lignocellulose 2252-0287 2014 دانشگاه شهید بهشتی
Livestock Science and Technology 2322-3553 Autumn 2018 دانشگاه شهید باهنر کرمان
Mycologia Iranica 2382-9664 winter and spring 2018 انجمن قارچ شناسی ایران
Nuts 2383-319X Winter-Spring2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
Ornamental Plants 2251-6433 Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
Persian Journal of Acarology 2251-8169 2019 انجمن کنه شناسی ایران
Plant Ecophysiology 2008-7861 2012 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
Plant Molecular Breeding 2322-3332 2017 پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان
Plant Physiology and Breeding 2008-5168 1397 دانشگاه تبریز
Plant Production 1735-6814 September 2018 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
Podoces 1735-6725 2018
Poultry Science Journal 2345-6604 Winter-Spring 2019 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
Rangeland Science 2008-9996 Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
Water Sciences Research 2251-7405 2013 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
Zoonotic Diseases 2476-535X Autumn 2018 دانشگاه تبریز
آب و توسعه پایدار 2423-5474 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
آب و خاک 2008-4757 خرداد و تیر 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
|
 • pISSN: 2252-0287
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
  سردبیر: امید رمضانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 2 (2014)
 • pISSN: 2322-3553 eISSN: 2322-374X
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید باهنر کرمان
  مدیر مسئول: دکتر امید دیانی
  سردبیر: دکتر محمدجواد ضمیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (Autumn 2018)
 • pISSN: 2382-9664 eISSN: 2382-9656
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن قارچ شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر رسول زارع
  سردبیر: دکتر محمد جوان نیکخواه
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (winter and spring 2018)
 • pISSN: 2383-319X eISSN: 2383-3416
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
  مدیر مسئول: دکتر حسین عباسپور
  سردبیر: دکتر داراب حسنی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (Winter-Spring2019)
 • pISSN: 2251-6433 eISSN: 2251-6441
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  مدیر مسئول: دکتر علی محمدی ترکاشوند
  سردبیر: دکتر روح انگیز نادری
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (Spring 2019)
 • pISSN: 2251-8169
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن کنه شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمد خانجانی
  سردبیر: دکتر علیرضا صبوری
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 3 (2019)
 • pISSN: 2008-7861
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
  مدیر مسئول: محمدحسن شیرزادی
  سردبیر: دکتر حسین حیدری شریف آباد
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 3 (2012)
 • pISSN: 2322-3332
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر قربانعلی نعمت زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (2017)
 • pISSN: 2008-5168
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز
  مدیر مسئول: دکتر مصطفی ولی زاده
  سردبیر: دکتر محمد مقدم واحد
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 2 (1397)
 • pISSN: 1735-6814
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  مدیر مسئول: دکتر علی نجفی نژاد
  سردبیر: دکتر افشین سلطانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 3 (پیاپی 45، September 2018)
 • pISSN: 1735-6725
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  مدیر مسئول: دکتر ساسان فریدونی
  سردبیر: دکتر ابوالقاسم خالقی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 2 (2018)
 • pISSN: 2345-6604
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  مدیر مسئول: دکتر علی نجفی نژاد
  سردبیر: دکتر سعید زره داران
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (Winter-Spring 2019)
 • pISSN: 2008-9996
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
  مدیر مسئول: دکتر علی آریاپور
  سردبیر: دکتر علی اشرف جعفری
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (Spring 2019)
 • pISSN: 2251-7405
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا پیرستانی
  سردبیر: دکتر محمود شفایی بجستان
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (2013)
 • pISSN: 2476-535X
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز
  مدیر مسئول: دکتر عادل صابری وند
  سردبیر: دکتر محمدعلی راد
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (Autumn 2018)
 • pISSN: 2423-5474
  دوفصلنامه علمی-ترویجی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر ناصر شاهنوشی
  سردبیر: دکتر بیژن قهرمان
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال