فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه کشاورزی

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۲۴۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal of Lignocellulosic Products 2014 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
Iran Agricultural Research 1013-9885 Winter-Spring 2021 دانشگاه شیراز
Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding 2251-9610 Apr 2020 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
Journal of Lignocellulose 2252-0287 2014 دانشگاه شهید بهشتی
Journal of Livestock Science and Technology 2322-3553 Summer-Autumn 2021 دانشگاه شهید باهنر کرمان
Mycologia Iranica 2382-9664 Winter and Spring 2020 انجمن قارچ شناسی ایران
Journal of Nature and Spatial Sciences 2783-1604 Winter - Spring 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
Journal of Nuts 2383-319X Summer 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
Persian Journal of Acarology 2251-8169 2021 انجمن کنه شناسی ایران
Journal of Plant Ecophysiology 2008-7861 2012 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
Journal of Plant Molecular Breeding 2322-3332 Summer and Autumn 2018 پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان
Journal of Plant Physiology and Breeding 2008-5168 Winter-Spring 2019 دانشگاه تبریز
International Journal of Plant Production 1735-6814 Mar 2021 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
Podoces 1735-6725 2018
Poultry Science Journal 2345-6604 Winter-Spring 2021 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
Journal of Rangeland Science 2008-9996 Spring 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture 2195-3228 Autumn 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Journal of Research on Crop Ecophysiology 2345- 4105 Winter 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Journal of Water Harvesting Research 2476-6976 Winter and Spring 2021 دانشگاه بیرجند
Water Productivity Journal 2717-3062 Spring 2021 شرکت تولیدی صنعتی ورسک اتصال
|
 • فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  مدیر مسئول: دکتر علی نجفی نژاد
  سردبیر: دکتر حسین رسالتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (2014)
 • pISSN: 2251-9610 eISSN: 2676-346X
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
  مدیر مسئول: دکتر جعفر احمدی
  سردبیر: دکتر رحیم حداد
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (Apr 2020)
 • pISSN: 2382-9664 eISSN: 2382-9656
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن قارچ شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر رسول زارع
  سردبیر: دکتر محمد جوان نیکخواه
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (Winter and Spring 2020)
 • pISSN: 2383-319X eISSN: 2383-3416
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
  مدیر مسئول: دکتر حسین عباسپور
  سردبیر: دکتر داراب حسنی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 3 (Summer 2021)
 • pISSN: 2251-8169
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن کنه شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمد خانجانی
  سردبیر: دکتر علیرضا صبوری
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 3 (2021)
 • pISSN: 2008-7861
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
  مدیر مسئول: محمدحسن شیرزادی
  سردبیر: دکتر حسین حیدری شریف آباد
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 3 (2012)
 • pISSN: 2322-3332 eISSN: 2322-5092
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان
  مدیر مسئول: دکتر نادعلی باباییان جلودار
  سردبیر: دکتر قربانعلی نعمت زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (Summer and Autumn 2018)
 • pISSN: 1735-6725
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  مدیر مسئول: دکتر ساسان فریدونی
  سردبیر: دکتر ابوالقاسم خالقی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 2 (2018)
 • pISSN: 2345-6604 eISSN: 2345-6566
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  مدیر مسئول: دکتر علی نجفی نژاد
  سردبیر: دکتر بهروز دستار
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (Winter-Spring 2021)
 • pISSN: 2008-9996 eISSN: 2423-642X
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
  مدیر مسئول: دکتر علی آریاپور
  سردبیر: دکتر علی اشرف جعفری
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 2 (Spring 2021)
 • pISSN: 2717-3062
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: شرکت تولیدی صنعتی ورسک اتصال
  مدیر مسئول: دکتر مهدی سرایی تبریزی
  سردبیر: دکتر سید سعید اسلامیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 4 (Spring 2021)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال