فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه آب و خاک

ردیف ۲۱ تا ۲۹ از ۲۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه علوم کشاورزی ایران 1387 دانشگاه تهران
فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 1028-3099 1388 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فصلنامه مدیریت آب 2008-7896 زمستان 1398 داریوش مختاری
نشریه مدیریت آب در کشاورزی 2476-4531 پاییز و زمستان 1398 انجمن آبیاری و زهکشی ایران
مجله مدیریت آب و آبیاری 6298-2251 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار 2322-1267 زمستان 1399 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجله مهندسی آبیاری و آب ایران 2251-7359 بهار 1400 انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
فصلنامه مهندسی منابع آب 2008-6377 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
نشریه هواشناسی کشاورزی 2345-3419 پاییز و زمستان 1399 انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
|
 • pISSN: 2008-6377 eISSN: 2423-7191
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  مدیر مسئول: دکتر فردین بوستانی
  سردبیر: دکتر ناصر طالب بیدختی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 47 (زمستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال