فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات روابط عمومی، ارتباطات، رسانه

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۴۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه میراث شهاب 1029-4783 تابستان 1398 دکتر سید محمود مرعشی نجفی
نشریه ندا پاییز و زمستان 1396 انجمن آمار ایران
فصلنامه نقد و بررسی کتاب تهران بهار 1399 هرمز همایون پور
فصلنامه نقد کتاب اخلاق علوم تربیتی و روان شناسی 2423-5318 تابستان و پاییز 1395 موسسه خانه کتاب
دو فصلنامه نقد کتاب ادبیات و هنر 2423-6659 پاییز و زمستان 1398 موسسه خانه کتاب
فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات 2423-5296 زمستان 1396 موسسه خانه کتاب
فصلنامه نقد کتاب ایران و اسلام پاییز و زمستان 1393 موسسه خانه کتاب
فصلنامه نقد کتاب تاریخ 2423-5237 تابستان 1397 موسسه خانه کتاب
فصلنامه نقد کتاب حکمت بهار 1398 موسسه خانه کتاب
فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی 2423-5180 پاییز و زمستان 1396 موسسه خانه کتاب
فصلنامه نقد کتاب علوم انسانی تابستان 1398 موسسه خانه کتاب
فصلنامه نقد کتاب علوم محض و کاربردی 2423-530x بهار و تابستان 1394 موسسه خانه کتاب
فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق 2423-5172 بهار و تابستان 1396 موسسه خانه کتاب
فصلنامه نقد کتاب قرآن و حدیث زمستان 1396 موسسه خانه کتاب
فصلنامه نقد کتاب میراث 2423-5229 بهار و تابستان 1395 موسسه خانه کتاب
فصلنامه نقد کتاب هنر 2423-4354 زمستان 1396 موسسه خانه کتاب
فصلنامه نقد کتاب کلام فلسفه عرفان 2423-5024 پاییز و زمستان 1396 موسسه خانه کتاب
فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان 2423-3617 تابستان 1398 موسسه خانه کتاب
ماهنامه کتاب ماه فلسفه خرداد 1393 خانه کتاب
فصلنامه کتاب مهر بهار 1395 انتشارات سوره مهر
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال