فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات عمومی

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۱۰۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پیام زن آبان و آذر 1398 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
پیشگامان مهر 1395 سازمان بسیج دانش آموزی
پیمان 1735-0441 بهار 1398 مهندس وارطان وارتانیان
پیوست 2423-6667 خرداد 1399 موسسه پرسش پویندگان راز ستاره شمال
پیک شورا بهمن و اسفند 1397 انجمن صنایع لوازم خانگی ایران
تخته سفید اسفند 1392 مسعود حسین
تکتا دی 1389 مهندس داوود رویتوند غیاثوند
چراغ روشن فروردین 1398 علی شاملو محمودی
چشم انداز ایران اردیبهشت و خرداد 1399 لطف الله میثمی
چهار گوش شهریور 1395 علی شوقی بنام
خاطرات سیاسی پاییز 1397 احمد حکیمی پور
خانه بخت اسفند 1395 ندا عابد
خانه خوبان آذر و دی 1398 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
خانواده مهر 1391 سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران
خبر یزدا 1735-5648 1389 عذرا ذبیحی
خبرنامه انجمن ریاضی ایران بهار 1398 انجمن ریاضی ایران
خواندنی 1735-0433 اردیبهشت و خرداد 1399 ویدا صارمی نوری
داروگ مهر 1397 شرکت انتشارات فنی ایران
داستان شیراز پاییز 1398 مجید خادم
دانشمند 1011-3495 اردیبهشت 1399 موسسه تحقیق و توسعه دانشمند
|
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز: سازمان بسیج دانش آموزی
  مدیر مسئول: قاسم حبیب زاده
  سردبیر: میثم اکبرزاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 97 (مهر 1395)
 • pISSN: 1735-0441
  فصلنامه فرهنگی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس وارطان وارتانیان
  سردبیر: آرمینه آراکلیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 87 (بهار 1398)
 • pISSN: 2423-6667
  ماهنامه
  صاحب امتیاز: موسسه پرسش پویندگان راز ستاره شمال
  مدیر مسئول: محمدباقر اثنی عشری
  سردبیر: آرش برهمند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 79 (خرداد 1399)
 • ماهنامه آموزشی, فنی, تخصصی
  صاحب امتیاز: انجمن صنایع لوازم خانگی ایران
  مدیر مسئول: دکتر حبیب الله انصاری طرقی
  سردبیر: شراره کامرانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 356 (بهمن و اسفند 1397)
 • دوهفته نامه فرهنگی, معلومات عمومی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مسعود حسین
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 9 (اسفند 1392)
 • هفته نامه کشاورزی و صنایع غذایی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: مهندس داوود رویتوند غیاثوند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 75 (دی 1389)
 • ماهنامه ویژه همسران
  صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
  مدیر مسئول: دکتر محمد دولتخواه
  سردبیر: محسن سیمایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 127 (آذر و دی 1398)
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: سید محمدرضا واحدی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 53 (مهر 1391)
 • pISSN: 1735-5648
  دوماهنامه
  صاحب امتیاز: عذرا ذبیحی
  مدیر مسئول: صمد محمد ابراهیم زاده سپاسگزار
  سردبیر: نصرالله سرمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 31 (1389)
 • ماهنامه اطلاعات و آموزش حفاظت از محیط زیست
  صاحب امتیاز: شرکت انتشارات فنی ایران
  مدیر مسئول: آرش قلمی فرد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 26 (مهر 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال