فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف پ)

ردیف ۴۸۱ تا ۴۸۱ از ۴۸۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه پیکره 2322-4622 زمستان 1399 دانشگاه شهید چمران اهواز
|
 • pISSN: 2322-4622 eISSN: 2588-6789
  فصلنامه علمی مصوب هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز
  مدیر مسئول: دکتر منصور کلاه کج
  سردبیر: محمد خزایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 22 (زمستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال