فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه پزشکی

ردیف ۵۰۱ تا ۵۲۰ از ۵۲۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 2008-2487 پاییز و زمستان 1389 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مجله علمی پزشکی جندی شاپور 2252-052x خرداد و تیر 1399 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
فصلنامه مددکاری اجتماعی 1735-451x پاییز 1398 حسین حاج بابایی
نشریه مدیریت ارتقای سلامت 2251-8614 خرداد و تیر 1399 انجمن علمی پرستاری ایران
نشریه مدیریت اطلاعات سلامت 1735-7853 فروردین واردیبهشت 1399 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مجله مدیریت بهداشت و درمان 2476-3012 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فصلنامه مدیریت پرستاری 4785-2645 زمستان 1398 سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران
نشریه مدیریت سلامت 2008-1227 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی ایران
نشریه مراقبت اورژانس پاییز 1396 انجمن علمی پرستاری ایران
مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا 2008-2800 خرداد و تیر 1399 دانشگاه بوعلی سینا
نشریه مراقبت سرطان زمستان 1398 انجمن علمی پرستاری ایران
نشریه مراقبتهای بالینی 1394 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
نشریه مرور سیستماتیک در علوم پزشکی تابستان 1399 دکتر مسعود فلاحی خشکناب
مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد 2251-7065 زمستان1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
نشریه مطالعات آموزشی نما 2322-5963 نیمسال اول 1399-1398 دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
مجله مطالعات اسلامی در حوزه سلامت 2676-5608 تابستان 1397 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
مجله مطالعات ناتوانی 2322-2840 1398 سید محمد موسوی خطاط
مجله مهندسی بهداشت حرفه ای 336X-2383 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی همدان
نشریه مهندسی بهداشت محیط 2383-3211 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی البرز
دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران 1735-8612 بهمن و اسفند 1398 انجمن علمی میکروب شناسی پزشکی ایران
|
 • pISSN: 2008-1227 eISSN: 2008-1219
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا ملکی
  سردبیر: دکتر فرحناز صدوقی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 78 (زمستان 1398)
 • فصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی پرستاری ایران
  مدیر مسئول: دکتر مسعود فلاحی خشکناب
  سردبیر: شهرزاد غیاثوندیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 4 (زمستان 1398)
 • فصلنامه پزشکی و پیراپزشکی - پرستاری به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  مدیر مسئول: دکتر امیر جلالی
  سردبیر: دکتر کیقباد قدیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (1394)
 • pISSN: 2322-2840
  سالنامه علمی مصوب پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: سید محمد موسوی خطاط
  مدیر مسئول: دکتر مسعود کریم لو
  سردبیر: دکتر محمد کمالی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال