فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه پزشکی

ردیف ۵۰۱ تا ۵۱۴ از ۵۱۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مراقبت سرطان پاییز 1398 انجمن علمی پرستاری ایران
مراقبتهای بالینی 1394 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
مرور سیستماتیک در علوم پزشکی تابستان 1396 دکتر مسعود فلاحی خشکناب
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد 2251-7065 زمستان1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
مطالعات آموزشی نما 2322-5963 نیمسال اول 1399-1398 دانشگاه علوم پزشکی ارتش
مطالعات ناتوانی 2322-2840 1398 سیدمحمد موسوی خطاط
مهندسی بهداشت حرفه ای 336X-2383 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی همدان
مهندسی بهداشت محیط 2383-3211 پاییز 1398 دانشگاه علوم پزشکی البرز
میکروب شناسی پزشکی ایران 1735-8612 بهمن و اسفند 1398 انجمن علمی میکروب شناسی پزشکی ایران
نسیم تندرستی 2322-245X پاییز 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
نفس 2322-4517 تابستان 1398 پژوهشکده سل و بیماری های ریوی
نوید نو 2645-5919 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
کومش 1608-7046 بهار 1399 دانشگاه علوم پزشکی سمنان
یافته 1563-0773 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی لرستان
|
 • فصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی پرستاری ایران
  مدیر مسئول: دکتر مسعود فلاحی خشکناب
  سردبیر: دکتر فریبا برهانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 3 (پاییز 1398)
 • فصلنامه پزشکی و پیراپزشکی - پرستاری به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  مدیر مسئول: دکتر امیر جلالی
  سردبیر: دکتر کیقباد قدیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (1394)
 • pISSN: 2322-2840
  سالنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: سیدمحمد موسوی خطاط
  مدیر مسئول: دکتر مسعود کریم لو
  سردبیر: دکتر محمد کمالی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (1398)
 • pISSN: 2322-4517
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده سل و بیماری های ریوی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمد ورهرام
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2645-5919 eISSN: 2645-5927
  فصلنامه پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر عبدالله بهرامی
  سردبیر: دکتر زهرا هادی زاده طلاساز
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 72 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال