فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۳۸۴۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Al-Taqrib 1735-8140 Dec 2013 آیت الله محسن اراکی
Amirkabir International Journal of Electrical & Electronics Engineering 2588-2910 Winter and Spring 2019 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Analytical & Bioanalytical Electrochemistry 2008-4226 Mar 2020 دانشگاه تهران
Analytical and Bioanalytical Chemistry Research 2383-093X Summer 2020 انجمن شیمی ایران
Analytical Methods in Environmental Chemistry Journal 2645-5552 Mar 2021 دکتر حمید شیرخانلو
Journal of Analytical Research in Clinical Medicine 2345-4970 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Anatomical Sciences Journal 1728-6158 Winter Spring 2020 انجمن علوم تشریح ایران
Anesthesiology and Pain Medicine 2228-7523 Apr 2021 انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران
Iranian journal of animal biosystematics 1735-434X 2019 دانشگاه فردوسی مشهد
Journal of Animal Diversity 2676-685X Dec 2019 دانشگاه لرستان
Annals of Colorectal Research 2322-5262 Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Annals of Military and Health Sciences Research 2383-1979 Mar 2021 دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
Anthropogenic Pollution Journal 2588-4646 Winter and Spring 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
Apadana Journal of clinical Research 2251-810X 2013 دکتر نادر صاکی
Journal of Applied and Computational Mechanics 2383-4536 Summer 2020 دانشگاه شهید چمران اهواز
International Journal of Applied Behavioral Sciences 2423-5253 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Journal of Applied Biotechnology Reports 2322-1186 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Journal Of Applied Fluid Mechanics 1735-3572 2020 انجمن فیزیک ایران
applied food biotechnology 2345-5357 Mar 2021 انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
Applied Health Information Technology 2717-3631 Nov & Dec 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
|
 • pISSN: 1735-8140
  فصلنامه به زبان انگلیسی - عربی
  صاحب امتیاز: آیت الله محسن اراکی
  مدیر مسئول: علی اصغر اوحدی
  سردبیر: شجاع علی میرزا
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 10 (Dec 2013)
 • pISSN: 2322-5262 eISSN: 2322-5289
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  مدیر مسئول: دکتر محمدهادی ایمانیه
  سردبیر: دکتر عباس رضاییان راد
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 4 (Dec 2019)
 • pISSN: 1735-3572 eISSN: 1735-3645
  دوماهنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن فیزیک ایران
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم شیرانی
  سردبیر: دکتر احمدرضا پیشه ور
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 3 (2020)
 • pISSN: 2345-5357
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
  مدیر مسئول: دکتر هدایت حسینی
  سردبیر: دکتر کیانوش خسروی دارانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (پیاپی 27، Mar 2021)
 • pISSN: 2717-3631
  دوفصلنامه فناوری اطلاعات سلامت، انفورماتیک پزشکی، مدیریت اطلاعات
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر مهتاب کرمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 1 (Nov & Dec 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال