فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف آ)

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۸۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله آموزش تربیت بدنی 2322-2603 بهار و تابستان 1393 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
فصلنامه آموزش در علوم انتظامی 2382-9613 زمستان 1399 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
دوفصلنامه آموزش در علوم انسانی پاییز و زمستان 1395 جهاد دانشگاهی
ماهنامه آموزش دندانپزشکی بهمن و اسفند 1384 دکتر بهزاد حسینی
دو فصلنامه آموزش زبان و ادبیات 2008-5516 شش ماه اول و دوم 1397 دکتر بهرام طوسی
نشریه آموزش زبان، ادبیات و زبان شناسی 2645-3428 اسفند 1399 دکتر احمد محمدی نژادپاشاکی
مجله آموزش عالی ایران بهار 1399 انجمن آموزش عالی ایران
نشریه آموزش علوم دریایی 2538-3655 زمستان 1399 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
مجله آموزش محیط زیست و توسعه پایدار 2322-3057 زمستان1398 دانشگاه پیام نور
فصلنامه آموزش مهندسی ایران 1607-2316 زمستان 1399 فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
فصلنامه آموزش و اخلاق در پرستاری پاییز و زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی جهرم
فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی 3277-2423 پاییز 1399 انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
مجله آموزش و سلامت جامعه 2383-2150 پاییز 1398 دانشگاه علوم پزشکی همدان
فصلنامه آموزه زمستان 1384 سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان
نشریه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث 2538-4260 بهار و تابستان 1399 دانشگاه ایلام
نشریه آموزه های حدیثی بهار و تابستان 1399 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
نشریه آموزه های حقوق کیفری 9351-2251 بهار و تابستان 1399 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
نشریه آموزه های حقوقی گواه بهار و تابستان 1399 دانشگاه امام صادق
نشریه آموزه های فقه عبادی بهار و تابستان 1399 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
نشریه آموزه های فقه مدنی 2251-936X پاییز و زمستان 1399 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
|
  • فصلنامه آموزشی, پژوهشی, تربیتی
    صاحب امتیاز: سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان
    مدیر مسئول: غلامرضا جنتیان
    سردبیر: سید مهدی آل صاحب فصول
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 28 (زمستان 1384)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال