فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ب)

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۶۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه بوم شناسی آبزیان 2751-2322 بهار 1400 دانشگاه هرمزگان
نشریه بوم شناسی جنگل های ایران 2423-7140 بهار و تابستان 1400 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
نشریه بوم شناسی علف های هرز 2283-1073 بهار و تابستان 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی 2423-7957 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
مجله بوم شناسی کاربردی 2476 - 3128 تابستان 1400 دانشگاه صنعتی اصفهان
نشریه بوم شناسی کشاورزی 2008-7713 تابستان 1400 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله بیمارستان 2008-1928 پاییز 1399 انجمن علمی اداره امور بیمارستان ها
فصلنامه بیماری های پستان ایران تابستان 1400 جهاد دانشگاهی
مجله بیماری های مشترک انسان و دام پاییز و زمستان 1393 دانشگاه شهرکرد
فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری 1680-0192 تابستان 1400 دکتر علی اکبر ولایتی
فصلنامه بیماریهای گیاهی 0006-2774 زمستان 1398 انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران
مجله بیمه سلامت ایران 2645-8225 تابستان 1400 سازمان بیمه سلامت ایران
فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک 1735-4331 زمستان 1400 انجمن ژئوپلیتیک ایران
مجله بین المللی محاسبات و مدل سازی ریاضی 2228-6225 Autumn 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید 2008-4870 زمستان 1396 دانشگاه علم و صنعت ایران
فصلنامه بیهوشی و درد 2228-6659 تابستان 1400 انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران
مجله بیوتکنولوژی دامپزشکی 1392 دانشگاه شیراز
مجله بیوتکنولوژی کشاورزی 2228-6705 تابستان 1400 انجمن بیوتکنولوژی ایران
مجله بیولوژی کاربردی 2538-3434 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
مجله بیومکانیک ورزشی 2476-4906 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
|
 • pISSN: 2476 - 3128 eISSN: 2476 - 3217
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر مهدی بصیری
  سردبیر: دکتر نصرالله محبوبی صوفیانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 36 (تابستان 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال