فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ب)

ردیف ۴۱ تا ۵۷ از ۵۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه بوم شناسی علف های هرز 2283-1073 بهار و تابستان 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی 2423-7957 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
مجله بوم شناسی کاربردی 2476 - 3128 زمستان 1398 دانشگاه صنعتی اصفهان
نشریه بوم شناسی کشاورزی 2008-7713 زمستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله بیمارستان 2008-1928 1398 انجمن علمی اداره امور بیمارستان ها
فصلنامه بیماری های پستان ایران زمستان 1398 جهاد دانشگاهی
مجله بیماری های مشترک انسان و دام پاییز و زمستان 1393 دانشگاه شهرکرد
فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری 1680-0192 زمستان 1398 دکتر علی اکبر ولایتی
فصلنامه بیماریهای گیاهی 0006-2774 زمستان 1398 انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران
فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک 1735-4331 تابستان 1399 انجمن ژئوپلیتیک ایران
مجله بین المللی محاسبات و مدل سازی ریاضی 2228-6225 Fall 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید 2008-4870 زمستان 1396 دانشگاه علم و صنعت ایران
فصلنامه بیهوشی و درد 2228-6659 زمستان 1398 انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران
مجله بیوتکنولوژی دامپزشکی 1392 دانشگاه شیراز
مجله بیوتکنولوژی کشاورزی 2228-6705 بهار 1399 انجمن بیوتکنولوژی ایران
مجله بیولوژی کاربردی 2538-3434 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
مجله بیومکانیک ورزشی 2476-4906 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
|
 • pISSN: 2476 - 3128 eISSN: 2476 - 3217
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر مهدی بصیری
  سردبیر: دکتر نصرالله محبوبی صوفیانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 30 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2008-1928
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی اداره امور بیمارستان ها
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی اخوان
  سردبیر: دکتر محمد عرب
  آخرین شماره ثبت شده: سال هجدهم شماره 4 (1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال