فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ت)

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۱۴۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی 2008-6407 زمستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
فصلنامه تحقیقات اقتصادی 0039-8969 زمستان 1399 دانشگاه تهران
فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین 2228-7744 تابستان 1400 دانشگاه اصفهان
مجله تحقیقات بتن ایران 2008-4242 پاییز 1400 دانشگاه گیلان
نشریه تحقیقات بنیادین علوم انسانی 2476-745x بهار 1400 دکتر عطاءالله رفیعی آتانی
نشریه تحقیقات بیماری های گیاهی 2322-3790 بهار و تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
مجله تحقیقات پزشکی 1728-1962 تابستان 1384 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نشریه تحقیقات تاریخ اجتماعی 2383-0484 پاییز و زمستان 1399 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فصلنامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی 2008-627X پاییز 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی 2252-0872 تابستان 1400 دانشگاه گیلان
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی 1019-7052 پاییز 1400 دکتر محمدحسین پاپلی یزدی
مجله تحقیقات جنگل های زاگرس پاییز و زمستان 1395 دانشگاه یاسوج
فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران 1735-0883 بهار 1400 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی 2251-8428 تابستان 1400 انجمن حسابداری ایران
فصلنامه تحقیقات حشره شناسی 2008-4668 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
نشریه تحقیقات حقوق قضایی 1132-2717 پاییز و زمستان 1399 دکتر بهنام اسدی
مجله تحقیقات حقوقی 1024-0772 تابستان 1400 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد 2383-1634 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مجله تحقیقات حقوقی قانون یار 2645-6494 پاییز و زمستان 1397 دکتر بهنام اسدی
فصلنامه تحقیقات حقوقی معاهده 2588-6894 زمستان 1397 دکتر رضا شیران خراسانی
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال