فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات تخصصی (حرف ت)

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۶۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
تشکل تابستان 1398 زهرا نژادبهرام
تعالی خرداد و تیر 1396 عبدالمحمد رازانی
تغذیه و سلامتی 1398 موسسه تغذیه و سلامت مهیار
تفکر متعالی بهار و تابستان 1389 کامبیز روحی
تفکر معماری 5656-1735 مهر 1398 موسسه مطالعات پارسیان
تهویه صنعتی بهمن 1390 دبیرخانه همایش تهویه صنعتی و بهداشتی ایران
تهویه مطبوع 1726-9431 مهر 1398 موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
تهویه و تاسیسات 2345-6345 مرداد 1398 شرکت تهویه تاسیسات امروز
تهویه و تبرید 1735-5648 مهر 1398 مهندس محمدحسین دهقان
توان یاب پاییز 1398 مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد
توسعه تاسیسات و تجهیزات 1735-0158 بهار 1398 انجمن صنفی شرکت های پیمانکاری تاسیسات و تجهیزات صنعتی ایران
توسعه صادرات تیر 1394 بانک توسعه صادرات ایران
توسعه صنایع بهشهر مرداد 1387 شرکت توسعه صنایع بهشهر
توسعه مدیریت بهار 1396 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
توسعه معادن مهر 1398 مهندس علیرضا خدایی
توسعه مهندسی بازار 2251-9793 فروردین و اردیبهشت 1397 پرویز درگی
توسعه و بهره وری تابستان و پاییز 1387 دکتر سیدجواد قرشی ابهری
توسعه و سرمایه پاییز و زمستان 1389 دانشگاه شهید باهنر کرمان
تولدی دوباره در میانسالی مرداد 1392 دکتر نوریه ثابت
تولید مصرف 735-2606 اردیبهشت 1390 سارا پارسایی
|
 • ماهنامه آموزشی, پژوهشی, خبری, اطلاع رسانی, تحلیلی
  صاحب امتیاز: عبدالمحمد رازانی
  مدیر مسئول: امیر روشن بخش قنبری
  سردبیر: حبیب میدانچی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 46 (خرداد و تیر 1396)
 • ماهنامه علمی, پژوهشی, خبری ,آموزشی
  صاحب امتیاز: موسسه تغذیه و سلامت مهیار
  مدیر مسئول و سردبیر: مهندس زهره مهدیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 157 (1398)
 • pISSN: 5656-1735
  دوماهنامه هنر و دانش معماری به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات پارسیان
  مدیر مسئول: مهندس محمدحسین دهقان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 71 (مهر 1398)
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز: دبیرخانه همایش تهویه صنعتی و بهداشتی ایران
  مدیر مسئول: دکتر بیژن فرهانیه
  سردبیر: مهندس جواد امنیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 3 (بهمن 1390)
 • pISSN: 1726-9431
  ماهنامه خبری ,تحلیلی, اطلاع رسانی, آموزشی, پژوهشی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
  مدیر مسئول و سردبیر: مهندس محمدحسین دهقان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 198 (مهر 1398)
 • pISSN: 2345-6345
  ماهنامه
  صاحب امتیاز: شرکت تهویه تاسیسات امروز
  مدیر مسئول: دکتر وحید وکیل الرعایا
  سردبیر: سیدمحمدرضا ناجیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 182 (مرداد 1398)
 • فصلنامه پزشکی, پیراپزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد
  مدیر مسئول: دکتر قاسم صالح خو
  سردبیر: دکتر مریم رسولیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 73 (پاییز 1398)
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز: بانک توسعه صادرات ایران
  مدیر مسئول: دکتر محسن اشرف پور
  سردبیر: دکتر حسین امامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 123 (تیر 1394)
 • ماهنامه علمی, آموزشی, اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر سیدحامد عسگری
  سردبیر: محسن جعفری ندوشن
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 104 (بهار 1396)
 • ماهنامه مهندسی, پژوهشی, اقتصادی
  صاحب امتیاز: مهندس علیرضا خدایی
  مدیر مسئول: مهندس احسان پیری
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 102 (مهر 1398)
 • pISSN: 735-2606
  ماهنامه ویژه صنعت و معدن ایران
  صاحب امتیاز: سارا پارسایی
  مدیر مسئول: دکتر احمد اتابکی مهر
  سردبیر: تورج ابوذرخانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 63 (اردیبهشت 1390)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال