فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ج)

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۷۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری 2538-3531 بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه جغرافیا و توسعه ناحیه ای 1391-2008 بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله جغرافیا و روابط انسانی 2645-3851 بهار 1399 دکتر آئیژ عزمی
نشریه جغرافیا و مخاطرات محیطی 2322-1682 پاییز 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 2008-7845 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
نشریه جغرافیای اجتماعی شهری 2423-5504 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهید باهنر کرمان
نشریه جغرافیای سیاسی 2476-3136 زمستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه جغرافیای طبیعی 2008-5656 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
فصلنامه جلوه نقش بهار 1390 سید فرهاد آیت اللهی
مجله جلوه هنر 1607-9868 1385 دانشگاه الزهرا
دو فصلنامه جمعیت پاییز و زمستان 1397 سازمان ثبت احوال کشور
فصلنامه جمهوری اسلامی و نظام بین الملل 2228-6349 پاییز 1389 دانشگاه پیام نور
فصلنامه جنگ الکترونیک پاییز 1388 نهاجا
دو ماهنامه جنگ صنعت و فناوری 1028-933x خرداد و تیر 1398 مهندس حمید شمس بیگی
مجله جنگ هنر مس زمستان 1398 و نوروز 1399 سید علی میرافضلی
مجله جنگل ایران 2008-6113 زمستان 1398 انجمن جنگلبانی ایران
فصلنامه جنگل و فرآورده های چوب 5052-2008 زمستان 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه جنگل و مرتع 1735-0093 بهار 1398 سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور
دوماهنامه جهاد آذر و دی 1387 وزارت جهاد کشاورزی
ماهنامه جهاد روستا دی 1385 معاونت ترویج و نظام بهره برداری
|
 • pISSN: 2476-3136 eISSN: 2476-3144
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر هادی اعظمی
  سردبیر: دکتر محمدباقر قالیباف
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 12 (زمستان 1397)
 • pISSN: 2008-5656
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
  مدیر مسئول: دکتر مرضیه موغلی
  سردبیر: دکتر محمدرضا ثروتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 46 (زمستان 1398)
 • pISSN: 1607-9868 eISSN: 2538-256X
  فصلنامه علمی-ترویجی هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا
  مدیر مسئول: دکتر ابوالقاسم دادور
  سردبیر: دکتر عفت السادات افضل طوسی
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 26 (1385)
 • pISSN: 1735-0093
  فصلنامه علمی, اجتماعی, اقتصادی
  صاحب امتیاز: سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمدحسین رزاقی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 116 (بهار 1398)
 • ماهنامه فرهنگی, اقتصادی, مسائل اجتماعی
  صاحب امتیاز: معاونت ترویج و نظام بهره برداری
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا جهانسوز
  سردبیر: فیروز خدابنده لو
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 447 (دی 1385)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال