فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ج)

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۸۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه جغرافیا 2717-2996 زمستان 1399 دکتر حسن کامران
فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) 2228-6462 زمستان 1399 موسسه آموزش عالی قشم
فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای 2345-2277 زمستان 1399 دانشگاه سیستان و بلوچستان
نشریه جغرافیا و برنامه ریزی 2008-8087 زمستان 1399 دانشگاه تبریز
نشریه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی 2008-5362 پاییز 1399 دانشگاه اصفهان
فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط 2322-3197 زمستان 1399 دانشگاه رازی کرمانشاه
مجله جغرافیا و توسعه 1735-0735 بهار 1400 دانشگاه سیستان و بلوچستان
مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری 2538-3531 بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه جغرافیا و توسعه ناحیه ای 1391-2008 بهار و تابستان 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله جغرافیا و روابط انسانی 2645-3851 بهار 1400 دکتر آئیژ عزمی
نشریه جغرافیا و مخاطرات محیطی 2322-1682 پاییز 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 2008-7845 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
نشریه جغرافیای اجتماعی شهری 2423-5504 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه شهید باهنر کرمان
نشریه جغرافیای سیاسی 2476-3136 تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه جغرافیای طبیعی 2008-5656 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
فصلنامه جلوه نقش بهار 1390 سید فرهاد آیت اللهی
مجله جلوه هنر 1607-9868 زمستان 1399 دانشگاه الزهرا
دو فصلنامه جمعیت پاییز و زمستان 1398 سازمان ثبت احوال کشور
فصلنامه جمهوری اسلامی و نظام بین الملل 2228-6349 پاییز 1389 دانشگاه پیام نور
|
 • pISSN: 1735-0735
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان
  مدیر مسئول: دکتر عیسی ابراهیم زاده
  سردبیر: دکتر حسنعلی غیور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 62 (بهار 1400)
 • pISSN: 2008-5656
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
  مدیر مسئول: دکتر مرضیه موغلی
  سردبیر: دکتر محمدرضا ثروتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 50 (زمستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال