فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف د)

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۱۸۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه دانش زیستی ایران زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا
فصلنامه دانش سرمایه گذاری 2322-5777 بهار 1400 انجمن مهندسی مالی ایران
مجله دانش سیاسی 2008-0743 بهار و تابستان 1400 دانشگاه امام صادق
مجله دانش سیاسی و بین المللی 2322-5386 تابستان 1392 دانشگاه اصفهان
فصلنامه دانش شناسی 2008-2754 تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
نشریه دانش شهرسازی 2645-5412 زمستان 1399 دانشگاه گیلان
مجله دانش طبیعت بهار و تابستان 1395 محمدرضا محمدی
دوفصلنامه دانش علفهای هرز 1735-3548 پاییز و زمستان 1399 انجمن علوم علف های هرز ایران
ماهنامه دانش غذا و کشاورزی 1735-4293 بهمن 1398 مهندس اردوان نجفی
مجله دانش فرآوری خوراک زمستان 1399 شرکت خوراک پرداز هزاره نوین
مجله دانش گیاه پزشکی ایران 2008-4781 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار 2251-6859 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نشریه دانش مبارزه با مواد مخدر پاییز و زمستان 1399 دانشگاه علوم انتظامی امین
نشریه دانش مدیریت 3871-1019 تابستان 1387 دانشگاه تهران
دانش نامه علوم سیاسی 2783-1116 زمستان 1399 احسان جعفری فر
ماهنامه دانش نما 1028-9747 مهر - آذر 1397 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان
فصلنامه دانش ها و آموزه های قرآن و حدیث پاییز 1399 محمدمهدی احسانی فر
دوفصلنامه دانش های بومی ایران 2345-6019 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
نشریه دانش هنرهای تجسمی بهار و تابستان 1397 دانشگاه علم و فرهنگ
فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری بهار 1398 انجمن حسابداری ایران
|
 • pISSN: 2008-2754
  فصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
  مدیر مسئول: دکتر زهره میرحسینی
  سردبیر: دکتر زهرا اباذری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 49 (تابستان 1399)
 • pISSN: 3871-1019
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر سید رضا سیدجوادین
  سردبیر: دکتر طهمورث حسنقلی پور یاسوری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 81 (تابستان 1387)
 • pISSN: 1028-9747
  ماهنامه فنی - تخصصی
  صاحب امتیاز: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان
  مدیر مسئول: مهندس عبدالله کوپایی
  سردبیر: دکتر عباس صنیع زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 277-279 (مهر - آذر 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال