فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ز)

ردیف ۴۱ تا ۵۴ از ۵۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه زیتون 1024-2260 آبان 1392 وزارت جهاد کشاورزی
مجله زیره کرمان زمستان 1392 سید صمصام الدین قوامی
مجله زیست شناسی ایران 2008-9406 1392 انجمن زیست شناسی ایران
فصلنامه زیست شناسی تکوینی 2008-629X بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
مجله زیست شناسی جانوری 1735-9724 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
فصلنامه زیست شناسی جانوری تجربی 2322-2387 زمستان 1399 دانشگاه پیام نور
مجله زیست شناسی خاک 2345-2536 پاییز 1398 موسسه تحقیقات خاک و آب
فصلنامه زیست شناسی گیاهی ایران 2008-8264 پاییز 1399 دانشگاه اصفهان
فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها 2322-5173 بهار 1400 دانشگاه اصفهان
نشریه زیست شناسی کاربردی 2251-7901 پاییز 1398 دانشگاه الزهرا
دوماهنامه زیست فن 2285-5725 تا اردیبهشت 1390 دکتر هومن کاغذیان
نشریه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس 2322-2115 تابستان 1399 دانشگاه تربیت مدرس
مجله زیست فناوری گیاهان زراعی 2252-0783 پاییز 1399 دانشگاه پیام نور
فصلنامه زیست فناوری میکروبی 2008-5591 تابستان 1391 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
|
  • pISSN: 1024-2260
    ماهنامه علمی, تخصصی, کشاورزی
    صاحب امتیاز: وزارت جهاد کشاورزی
    سردبیر: دکتر سید جواد حسینی کوهی خیلی
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 232 (آبان 1392)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال