فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ع)

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۱۰۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه علوم حدیث 1561-0098 بهار 1400 دانشگاه قرآن و حدیث
مجله علوم حرکتی و رفتاری 2645-7806 زمستان 1399 مهدی تاراجیان
نشریه علوم حرکتی و ورزش پاییز و زمستان 1389 دانشگاه خوارزمی
فصلنامه علوم خبری 2382-9788 پاییز 1399 دکتر عباس اسدی
نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی) 1019-9632 تابستان 1400 وزارت جهاد کشاورزی
مجله علوم دامی ایران 2008-4773 زمستان 1398 دانشگاه تهران
مجله علوم دانشگاه تهران 1058-1016 تابستان 1389 دانشگاه تهران
نشریه علوم دانشگاه خوارزمی 1686-8222 پاییز 1393 دانشگاه خوارزمی
مجله علوم دانشگاه شهید چمران اهواز بهار 1388 دانشگاه شهید چمران اهواز
نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران 2423-3633 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهرکرد
نشریه علوم رایانشی تابستان 1400 انجمن انفورماتیک ایران
فصلنامه علوم روانشناختی 1735-7462 مهر 1400 دکتر محمود منصور
فصلنامه علوم زراعی ایران 5540-1562 تابستان 1400 انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
فصلنامه علوم زمین 1023-7429 تابستان 1400 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
فصلنامه علوم زیستی ورزشی 2008-9325 تابستان 1400 دانشگاه تهران
نشریه علوم سبزی ها 2676-4814 بهار و تابستان 1400 دانشگاه ایلام
مجله علوم سیاسی 2345-5195 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فصلنامه علوم سیاسی 1735-0557 زمستان 1399 دانشگاه باقرالعلوم
مجله علوم غذایی و تغذیه 2008-0123 پاییز 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مجله علوم گیاهان زراعی ایران 2008-4811 پاییز 1398 دانشگاه تهران
|
 • فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن انفورماتیک ایران
  مدیر مسئول: مهندس ابراهیم نقیب زاده مشایخ
  سردبیر: دکتر عباس نوذری دالینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 21 (تابستان 1400)
 • pISSN: 1023-7429 eISSN: 2645-4963
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه
  صاحب امتیاز: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
  مدیر مسئول: علیرضا شهیدی
  سردبیر: دکتر منوچهر قرشی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 120 (تابستان 1400)
 • pISSN: 2345-5195
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
  مدیر مسئول: دکتر میرابراهیم صدیق
  سردبیر: دکتر محمد ساوجی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 54 (بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال