فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ع)

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۱۰۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
علوم جغرافیایی 1735-7977 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
علوم حدیث 1561-0098 پاییز 1398 دانشکده علوم حدیث
علوم حرکتی و رفتاری 2645-7806 زمستان 1398 مهدی تاراجیان
علوم حرکتی و ورزش پاییز و زمستان 1389 دانشگاه خوارزمی
علوم خبری 2382-9788 تابستان 1398 دکتر عباس اسدی
علوم دامی (پژوهش و سازندگی) 1019-9632 پاییز 1398 وزارت جهاد کشاورزی
علوم دامی ایران 2008-4773 پاییز 1398 دانشگاه تهران
علوم دانشگاه خوارزمی 1686-8222 پاییز 1393 دانشگاه خوارزمی
علوم دانشگاه شهید چمران اهواز بهار 1388 دانشگاه شهید چمران اهواز
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران 2423-3633 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهرکرد
علوم روانشناختی 1735-7462 اسفند 1398 دکتر محمود منصور
علوم زراعی ایران 5540-1562 پاییز 1398 انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات
علوم زمین 1023-7429 تابستان 1398 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
علوم زیستی ورزشی 2008-9325 پاییز 1398 دانشگاه تهران
علوم سبزی ها 2676-4814 بهار و تابستان 1398 دانشگاه ایلام
علوم سیاسی 1735-0557 تابستان 1398 دانشگاه باقرالعلوم
علوم غذایی و تغذیه 2008-0123 زمستان 1391 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
علوم گیاهان زراعی ایران 2008-4811 پاییز 1398 دانشگاه تهران
علوم محیطی 1735-1324 زمستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
علوم مدیریت ایران 1680-7073 تابستان 1398 انجمن علوم مدیریت ایران
|
 • pISSN: 1023-7429 eISSN: 2645-4963
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه
  صاحب امتیاز: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
  مدیر مسئول: دکتر راضیه لک
  سردبیر: دکتر منوچهر قرشی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 112 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2008-9325
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر رضا رجبی
  سردبیر: دکتر علی اصغر رواسی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 42 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1680-7073
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن علوم مدیریت ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسن عابدی جعفری
  سردبیر: دکتر ابوالحسن فقیهی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 54 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال