فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ع)

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۹۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
علوم خبری 2382-9788 بهار 1398 دکتر عباس اسدی
علوم دامی (پژوهش و سازندگی) 1019-9632 بهار 1398 وزارت جهاد کشاورزی
علوم دامی ایران 2008-4773 بهار 1398 دانشگاه تهران
علوم دانشگاه خوارزمی 1686-8222 پاییز 1393 دانشگاه خوارزمی
علوم دانشگاه شهید چمران اهواز بهار 1388 دانشگاه شهید چمران اهواز
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران 2423-3633 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه شهرکرد
علوم روانشناختی 1735-7462 اسفند 1397 دکتر محمود منصور
علوم زراعی ایران 5540-1562 بهار 1398 انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات
علوم زمین 1023-7429 بهار 1398 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
علوم زیستی ورزشی 2008-9325 بهار 1398 دانشگاه تهران
علوم سیاسی 1735-0557 زمستان 1397 دانشگاه باقرالعلوم
علوم غذایی و تغذیه 2008-0123 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
علوم گیاهان زراعی ایران 2008-4811 تابستان 1398 دانشگاه تهران
علوم محیطی 1735-1324 بهار 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم مدیریت ایران 1680-7073 زمستان 1397 انجمن علوم مدیریت ایران
علوم مراقبتی نظامی 4072-2383 بهار 1398 دانشگاه علوم پزشکی ارتش
علوم و تحقیقات بذر ایران 2383-225X زمستان 1397 دانشگاه گیلان
علوم و تکنولوژی پلیمر 1016-3255 خرداد و تیر 1398 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
علوم و تکنولوژی محیط زیست 1563-4809 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
علوم و صنایع غذایی ایران 2008-8787 تیر 1398 دانشگاه تربیت مدرس
|
 • pISSN: 2382-9788
  فصلنامه به زبان فارسی - فرانسه
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: دکتر عباس اسدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 29 (بهار 1398)
 • pISSN: 2008-4773 eISSN: 2423-7949
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: محمدرضا فتاحی مقدم
  سردبیر: دکتر محمد مرادی شهربابک
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجاهم شماره 1 (بهار 1398)
 • pISSN: 1023-7429 eISSN: 2645-4963
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه
  صاحب امتیاز: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
  مدیر مسئول: دکتر راضیه لک
  سردبیر: دکتر منوچهر قرشی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 111 (بهار 1398)
 • pISSN: 2008-9325
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر رضا رجبی
  سردبیر: دکتر علی اصغر رواسی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 40 (بهار 1398)
 • pISSN: 1735-1324 eISSN: 2588-6177
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر هومان لیاقتی
  سردبیر: دکتر مسعود شیدایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفدهم شماره 1 (پیاپی 63، بهار 1398)
 • pISSN: 1680-7073
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن علوم مدیریت ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسن عابدی جعفری
  سردبیر: دکتر ابوالحسن فقیهی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (زمستان 1397)
 • pISSN: 2383-225X eISSN: 2476-3780
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمدرضا احتشامی
  سردبیر: دکتر حبیب الله سمیع زاده لاهیجی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 4 (زمستان 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال