فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ف)

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۶۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فنآوری زیستی در کشاورزی 2476-6313 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه بوعلی سینا
فناوری آزمون های غیرمخرب بهار و تابستان 1398 انجمن بازرسی غیرمخرب ایران
فناوری آموزش 2008-0441 زمستان 1398 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
فناوری آموزش و یادگیری 2476-3861 پاییز 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
فناوری اطلاعات در طراحی مهندسی 1735-1985 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران Autumn-Winter 2018 انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
فناوری برنامه درسی 2588-5235 بهار و تابستان 1396 دانشگاه بیرجند
فناوری حمل و نقل 5567-8222 پاییز و زمستان 1396 وزارت راه و شهرسازی
فناوری ساخت و تولید زمستان 1390 انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
فناوری های نوین در سیستم های انرژی 2423-6063 تابستان 1396 دانشگاه قوچان
فناوری های نوین غذایی 2476-4787 تابستان 1398 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
فنون ادبی 2008-8027 پاییز 1398 دانشگاه اصفهان
فنی و مهندسی مدرس 1027-5940 زمستان 1388 دانشگاه تربیت مدرس
فیزیولوژی گیاهان زراعی 2008-403x زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان 2345-3966 پاییز 1398 دانشگاه گیلان
فیزیولوژی و تکوین جانوری 1735-9880 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
فیزیولوژی ورزشی 2322-164X پاییز 1398 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی 2676-3710 بهار و تابستان 1392 دانشگاه شهید بهشتی
فیزیک روز 5121-2423 پاییز 1394 انجمن فیزیک ایران
فیزیک زمین و فضا 2538-371X پاییز 1398 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 1027-5940
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر علی یزدیان ورجانی
  سردبیر: دکتر مهدی معرفت
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 38 (زمستان 1388)
 • pISSN: 2008-403x eISSN: 2676-6949
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا شکوه فر
  سردبیر: دکتر عبدالمهدی بخشنده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 44 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2322-164X eISSN: 2476-7050
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
  مدیر مسئول: دکتر علی شریف نژاد
  سردبیر: دکتر حمید رجبی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 43 (پاییز 1398)
 • pISSN: 5121-2423
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم پایه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن فیزیک ایران
  مدیر مسئول: هادی اکبرزاده
  سردبیر: کیوان آقابابایی سامانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 10 (پاییز 1394)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال