فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف گ)

ردیف ۴۱ تا ۵۱ از ۵۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
گوشه و کنار آذر و دی 1392 پرویز صمدی مقدم
گوهران خرداد 1389 سعیده آبشناسان
گیاه پزشکی 2008-3114 تابستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
گیاه پزشکی 2588-5936 تابستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
گیاه زراعی و تنش های محیطی 2538-6085 بهار و تابستان 1395 دانشگاه شهرکرد
گیاه و زیست بوم 1735-7454 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
گیاهان دارویی 1684-0240 بهار 1398 جهاد دانشگاهی
گیاهان دانه روغنی ایران 2251-8258 1395 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
گیلان ما پاییز و زمستان 1397 دکتر محمدعلی فائق
گیلگمش تابستان 1397 آرش نورآقایی
گیله وا 1023-8735 شهریور 1398 محمد تقی پوراحمد جکتاجی
|
 • pISSN: 2588-5936 eISSN: 2588-5421
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز
  مدیر مسئول: دکتر رضا فرخی نژاد
  سردبیر: دکتر پرویز شیشه بر
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهل و دوم شماره 2 (تابستان 1398)
 • pISSN: 1735-7454
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر تجلی
  سردبیر: دکتر فرهنگ مراقبی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 58 (بهار 1398)
 • pISSN: 1684-0240
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: جهاد دانشگاهی
  مدیر مسئول: دکتر شمسعلی رضازاده
  سردبیر: دکتر شاهین آخوندزاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 70 (بهار 1398)
 • فصلنامه حوزه علوم انسانی, گردشگری
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: آرش نورآقایی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 8 (تابستان 1397)
 • pISSN: 1023-8735
  دوماهنامه فرهنگی, هنری و پژوهشی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: محمد تقی پوراحمد جکتاجی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 156 (شهریور 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال