فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف C)

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۶۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Community Health Research 2322-5688 Jan-Mar 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Journal of Comprehensive Pediatrics 2251-8150 May 2020 انجمن پزشکان کودکان ایران
Journal of Computational and Applied Research in Mechanical Engineering 2228-7922 Winter and Spring 2020 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
Journal of Computational Applied Mechanics 2423-6713 Dec 2019 دانشگاه تهران
Computational Methods for Differential Equations 2345-3982 Winter 2020 دانشگاه تبریز
Computational Methods in Civil Engineering 2228-5687 2013 دانشگاه گیلان
Journal of Computational Statistics and Modeling 2676-5926 Spring-Summer 2019 دانشگاه علامه طباطبایی
Journal of Computer and Knowledge Engineering 5238-5453 2019 دانشگاه فردوسی مشهد
Journal on Computer Science and Engineering 1735-9031 Winter 2019 انجمن کامپیوتر ایران
Journal of Computing and Security 2322-4460 Summer-Autumn 2019 دانشگاه اصفهان
Contemporary Literary and Cultural Studies 2645-3533 Autumn and Winter 2019-2020 دانشگاه کردستان
Control and Optimization in Applied Mathematics 2383-3130 Winter-Spring 2019 دانشگاه پیام نور
Controlled Release Journal 2013 دانشگاه علوم پزشکی زنجان
Journal of Craniomaxillofacial Research 2345-5489 Autumn 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Crescent Journal of Medical and Biological Sciences 2148-9696 Apr 2020 شرکت بین المللی پارت طب ارس
Journal of Critical Care Nursing 2008-3084 بهار 1399 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Critical Comments in Biomedicine 2717-0403 Mar 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Crop Breeding Journal 2008-868x 2018 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
Journal Of Crop Protection 2251-9041 2020 دانشگاه تربیت مدرس
Current Journal of Neurology 2008-384X 2020 انجمن متخصصین مغز و اعصاب ایران
|
 • pISSN: 2251-8150 eISSN: 2251-8177
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن پزشکان کودکان ایران
  مدیر مسئول: دکتر منصور بهرامی
  سردبیر: دکتر محمدرضا بلورساز
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 2 (May 2020)
 • فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی زنجان
  مدیر مسئول: دکتر مرتضی رفیعی تهرانی
  سردبیر: دکتر مهرداد حمیدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یکم شماره 2 (2013)
 • eISSN: 2717-0403
  دوفصلنامه علمی مصوب پزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  مدیر مسئول: دکتر محمدجواد زارع سخویدی
  سردبیر: دکتر امین صالحی ابرقویی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یکم شماره 1 (Mar 2020)
 • pISSN: 2008-868x eISSN: 2423-4605
  سالنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
  مدیر مسئول: دکتر گودرز نجفیان
  سردبیر: دکتر محمدرضا جلال کمالی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (2018)
 • pISSN: 2251-9041 eISSN: 2251-905X
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر علی اصغر طالبی
  سردبیر: دکتر سعید محرمی پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (2020)
 • eISSN: 2008-384X
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن متخصصین مغز و اعصاب ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسین پاکدامن
  سردبیر: دکتر شهریار نفیسی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نوزدهم شماره 66 (2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال