فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف C)

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۷۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal of Coastal and Offshore Engineering 2538 -2667 Spring 2021 دکتر علی شیخ بهایی
Iranian Journal of Colorectal Research 2783-2430 Sep 2021 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Journal of Communication Engineering 2322-4088 Winter-Spring 2020 دانشگاه شاهد
Communications in Combinatorics and Optimization 2538-2128 Summer-Autumn 2021 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
communications in catalysis 2588-5006 Summer - Autumn 2018 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
International Journal of Community Based Nursing and Midwifery 2322-2476 Oct 2021 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Journal of Community Health Research 2322-5688 Jul-Sep 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Iranian Journal of Comparative Education 2588-7270 Summer 2020 انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران
Journal of Composites and Compounds 2676-5837 Jun 2021 دکتر فریبرز شریفیان جزی
Journal of Comprehensive Pediatrics 2251-8150 May 2020 انجمن پزشکان کودکان ایران
Journal of Computational and Applied Research in Mechanical Engineering 2228-7922 Summer-Autumn 2021 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
Journal of Computational Applied Mechanics 2423-6713 Dec 2019 دانشگاه تهران
Computational Methods for Differential Equations 2345-3982 Winter 2020 دانشگاه تبریز
Computational Methods in Civil Engineering 2228-5687 2013 دانشگاه گیلان
Journal of Computational Statistics and Modeling 2676-5926 Spring-Summer 2019 دانشگاه علامه طباطبایی
Journal of Computer and Knowledge Engineering 5238-5453 Autumn and Winter 2019 دانشگاه فردوسی مشهد
Journal of Computing and Security 2322-4460 Winter and Spring 2021 دانشگاه اصفهان
Journal of Contemporary Islamic Studies 2645-3290 Summer and Autumn 2021 دانشگاه تهران
Journal of Contemporary Research on Islamic Revolution 2676-7368 Summer 2021 دانشگاه تهران
Control and Optimization in Applied Mathematics 2383-3130 Spring- Summer 2020 دانشگاه پیام نور
|
 • eISSN: 2783-2430
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  مدیر مسئول: دکتر محمدهادی ایمانیه
  سردبیر: دکتر عباس رضاییان راد
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (Sep 2021)
 • pISSN: 2588-5006
  دوفصلنامه علوم پایه و شیمی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
  مدیر مسئول: دکتر محمد قلعه اسدی
  سردبیر: دکتر ذوالفقار رضوانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (Summer - Autumn 2018)
 • pISSN: 2588-7270 eISSN: 4989-2676?
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران
  مدیر مسئول: دکتر عباس معدن دار
  سردبیر: دکتر گلنار مهران
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 3 (Summer 2020)
 • pISSN: 2251-8150 eISSN: 2251-8177
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن پزشکان کودکان ایران
  مدیر مسئول: دکتر منصور بهرامی
  سردبیر: دکتر محمدرضا بلورساز
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 2 (May 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال