فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف M)

ردیف ۴۱ تا ۵۴ از ۵۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Mining & Geo-Engineering 2345-6930 Summer-Autumn 2019 دانشگاه تهران
Mining and Environement 2251-8592 Winter 2020 دانشگاه صنعتی شاهرود
Modern Care Journal 2423-7876 Jan 2020 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Modern Processes in Manufacturing and Production 2345-5993 Summer 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
Modern Rehabilitation 2008-2576 Spring 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Modern Research in English Language Studies 2383-4242 Winter 2020 دانشگاه بین المللی امام خمینی
Molecular and Biochemical Diagnosis 2383-0522 Winter 2016 دانشگاه تربیت مدرس
Molecular and Clinical Microbiology 2008-9171 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
Molecular Biology Research Communications 2322-181X Dec 2019 دانشگاه شیراز
Money & Economy 1735-1057 Autumn 2018 پژوهشکده پولی و بانکی
Multidisciplinary Cancer Investigation 2476-4922 Oct 2019 جهاد دانشگاهی
Multidisciplinary Cardiovascular Annals 2538-5550 Jul 2019 انجمن جراحان قلب ایران
Musculoskeletal Pain prevention 2476-5279 Summer 2019 دانشگاه تربیت مدرس
Mycologia Iranica 2382-9664 Summer and Autumn 2018 انجمن قارچ شناسی ایران
|
 • pISSN: 2251-8592 eISSN: 2251-8606
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شاهرود
  مدیر مسئول: دکتر فرهنگ سرشکی
  سردبیر: دکتر محمد عطایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 1 (Winter 2020)
 • eISSN: 2423-7876
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  مدیر مسئول: دکتر غلامحسین محمودی راد
  سردبیر: دکتر مسعود ضیایی، دکتر مسعود ضیایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال شانزدهم شماره 5 (پیاپی 65، Jan 2020)
 • pISSN: 2008-9171 eISSN: 2476-7093
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
  مدیر مسئول: دکتر آیت الله نصرالهی عمران
  سردبیر: دکتر فرهاد مشایخی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (2019)
 • pISSN: 1735-1057 eISSN: 2588-7114
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده پولی و بانکی
  مدیر مسئول: دکتر مسعود نیلی
  سردبیر: دکتر غلامعلی شرزه ای
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 4 (Autumn 2018)
 • pISSN: 2382-9664 eISSN: 2382-9656
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن قارچ شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر رسول زارع
  سردبیر: دکتر محمد جوان نیکخواه
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (Summer and Autumn 2018)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال