فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف P)

ردیف ۴۱ تا ۵۶ از ۵۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Pollution 2383-451X Summer 2021 دانشگاه تهران
Iranian polymer journal 1026-1265 2012 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
Polyolefins Journal 2322-2212 Winter-Spring 2021 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
Poultry Science Journal 2345-6604 Winter-Spring 2021 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
Iranian Journal of Power Engineering 2538-3353 Fall-Winter 2016 دانشگاه بیرجند
Iranian Journal of Practice in Clinical Psychology 2423-5822 Spring 2021 دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal 2588-4441 Autumn 2021 دانشگاه علوم پزشکی زنجان
journal of preventive counselling 2783-1825 Spring 2021 دانشگاه محقق اردبیلی
International Journal of Preventive Medicine 2008-7802 Sep 2021 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Progress in Biological Sciences 1016-1058 Winter and Spring 2017 دانشگاه تهران
Progress in Color, Colorants and Coatings 2008-2134 Spring 2022 موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ
Iranian Journal of Psychiatry 1735-4587 Autumn 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences 1735-8639 Sep 2021 دانشگاه علوم پزشکی مازندران
International Journal of Psychology 2008-1251 Summer-Autumn 2020 انجمن روانشناسی ایران
Iranian Journal of Public Health 2251-6085 Sep 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
International Journal of Multidisciplinary and Interreligious Pure Life 2676-7619 Spring 2021 جامعه المصطفی العالمیه
|
 • pISSN: 2383-451X eISSN: 2383-4501
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر مجتبی اردستانی
  سردبیر: دکتر عبدالرضا کرباسی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 3 (Summer 2021)
 • pISSN: 2322-2212 eISSN: 2345-6868
  دوفصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
  مدیر مسئول: دکتر مهدی نکومنش حقیقی
  سردبیر: دکتر عباس رضوی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (Winter-Spring 2021)
 • pISSN: 2345-6604 eISSN: 2345-6566
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  مدیر مسئول: دکتر علی نجفی نژاد
  سردبیر: دکتر بهروز دستار
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (Winter-Spring 2021)
 • eISSN: 2783-1825
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه محقق اردبیلی
  مدیر مسئول: احمدرضا کیانی
  سردبیر: دکتر حسین قمری گیوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 4 (Spring 2021)
 • eISSN: 2676-7619
  فصلنامه مطالعات تطبیقی ادیان ابراهیمی در حوزه دین و زندگی به زبان فارسی، عربی، اردو، انگلیسی، فرانسوی، ترکی، آذری
  صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه
  مدیر مسئول: دکتر محسن قنبری آلانق
  سردبیر: محسن ملک افضلی اردکانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 26 (Spring 2021)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال